Category: Aktualność

ułatwienia dla przedsiębiorców

Ułatwienia dla przedsiębiorców – nowa ustawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło pakiet deregulacyjny, który ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Głównym celem zakładanych rozwiązań ma być ułatwienie zakładania działalności, zmniejszenie wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne i krótszy czas kontroli. Na czym dokładnie mają polegać propozycje zmian? Czy rzeczywiście możemy mówić o ułatwieniach? W dzisiejszym wpisie podsumowaliśmy najważniejsze propozycje zmian dla przedsiębiorców, a ich ocenę zostawiamy Wam.

Ułatwienia dla przedsiębiorców – na czym mają polegać?

To nie pierwszy raz i nie pierwsza próba wprowadzenia ułatwień dla polskich przedsiębiorców. Nie jest żadną tajemnicą, że polskie środowisko prawne i podatkowe nie należy do najlepszych. Pokazują to wszystkie dotychczasowe rankingi i badania, które stawiają Polskę raczej na końcu listy europejskich państw. Potrzeba wdrożenia poprawek do obecnego systemu jest duża, ale jakie obszary ma obejmować?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Zgodnie z założeniem ministerstwa to pierwszy pakiet deregulacyjny zawierający rozwiązania, które zgłaszali i na które czekali przedsiębiorcy. Zmiany obejmują 3 główne obszary – ułatwienia przy zakładaniu firmy, prostsze zasady wykonywania działalności oraz zmiany w zakresie prawa gospodarczego. W projekcie znalazło się blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym.

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do działalności gospodarczej na etapie rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę oraz rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Nowelizacja obejmie też przepisy dotyczące zasad stanowienia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania”

dodatek osłonowy

Jaki zakres mają planowane zmiany?

Mimo, że prace nad przepisami trwają, znamy już podstawowy zakres planowanych zmian. W projekcie zaproponowano doprecyzowanie przepisów, z którymi przedsiębiorcy mają do czynienia na początku swojej biznesowej drogi na przykład:

 • wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się numerem PESEL,
 • wyeliminowanie wątpliwości praktycznych, co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców,
 • wyeliminowanie wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

W ramach pakietu resort chce uprościć też niektóre obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach. Planuje też, co wydaje się równie potrzebne, co trudne, poprawić relacje na linii: firma – administracja publiczna. Proponowane rozwiązania w tym zakresie dotyczą między innymi:

 • skrócenia maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni,
 • obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów,
 • zmiany definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody, np. protetycy słuchu; działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić spółki kapitałowe),
 • zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników,
 • umowy leasingu będą mogły być zawierane także poprzez wymianę dokumentów między stronami, a więc de facto przy wykorzystaniu środków elektronicznych,
 • wprowadzenie do obiegu gospodarczego weksla w formie elektronicznej, obok istniejącej obecnie formy stricte papierowej,
 • rozszerzenia instytucji „wezwania miękkiego”,
 • elektronizacji postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą,
 • wprowadzenia zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Ulgi dla przedsiębiorcó∑

Trzeci obszar, w którym planowane są zmiany ma zwiększyć stabilność systemu prawnego, a także zminimalizować obciążenia regulacyjne nakładane na przedsiębiorców. Jak informuje resort, chodzi o to aby organy, które zajmują się legislacją prawa gospodarczego, przyglądały się nie tylko nowym pomysłom, ale także regulacjom, które już funkcjonują. Wśród propozycji znalazły się m. in.:

 • zasada „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia),
 • obowiązkowa ocena funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych),
 • wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań),
 • usprawnienia w zakresie corocznego przeglądu prawa gospodarczego,
 • wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowego programu regulacyjnego.

Tak jak wspomnieliśmy, projekt jest jeszcze w fazie prac. Patrząc na dotychczasowe wprowadzanie udogodnień dla przedsiębiorców, dobrze by było aby jeszcze chwilę tam pozostał. To zwiększy szanse, że wprowadzone zmiany będą rzeczywistą ulgą dla przedsiębiorców i za jakiś czas nie będzie trzeba tworzyć nowelizacji ustawy, do nowelizacji ustawy. Jeśli macie uwagi i opinie odnośnie projektu ustawy zaproponowanej przez Ministerstwo, możecie je zgłaszać mailowo, na adres .

A jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi przepisami obserwujcie nasze profile w miediach społecznościowych i porozmawiajmy o współpracy! Z nami nie umknie Ci żadna istotna zmiana, pomożemy też się do niej odpowiednio dostosować. Porozmawiajmy o współpracy!

Jak rozliczać szkolenia

Jak rozliczać wydatki na szkolenia?

Rozwój technologii i zmiany rynkowe, zmiany w przepisach są na porządku dziennym, a nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych stało się nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne. Rozumie to też duża część przedsiębiorców, którzy inwestują środki w rozwój kompetencji swoich pracowników, współpracowników, a także własnych umiejętności. W dzisiejszym wpisie podsumujemy jak rozliczać firmowe szkolenia i skutecznie zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Zachęcamy do lektury.

Rozliczanie wydatków w firmie

Zgodnie z ustawami o PIT i CIT, koszt uzyskania przychodu to wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Taki koszt musi być udokumentowany i musi istnieć bezpośredni lub pośredni związek przyczynowy z osiąganiem przychodów. Koszty edukacyjne i szkoleniowe, choć nie są wyraźnie wyłączone, wymagają udowodnienia związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Organy podatkowe podkreślają, że wydatek musi być rzeczywiście poniesiony oraz pozostawać w związku z działalnością przedsiębiorstwa.

Art. 1033 Kodeksu pracy: „Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie”.

Kodeks pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Pracodawca może finansować pracownikowi różne wydatki związane z edukacją, takie jak opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie. Kluczowym elementem jest dopasowanie kierunku kształcenia do obowiązków pracownika. Przykładem mogą być szkolenia ze sprzedaży, albo komunikacji dla handlowców. Albo szkolenia językowe dla menedżera produktu, który będzie odpowiedzialny za promocję zagranicą itp. Mamy nadzieję, że rozumiecie tę zależność. Jeżeli wydatek jest związany z podnoszeniem ogólnej wiedzy, która nie ma bezpośredniego związku z wykonywaną pracą, może być problem, aby uznać go za koszt uzyskania przychodu. Co ważne dotyczy to tak samo pracowników, którym szkolenia zapewnia szef, jak i samego szefa, który przecież też może (a nawet powinien) podnosić swoje kwalifikacje z zarządzania, finansów itd.

Koszty szkoleń – pracownik, a współpracownik

Odliczenie kosztów szkolenia współpracowników, w przeciwieństwie do pracowników, było często kwestionowane. Jednak w konkretnych przypadkach sądy administracyjne potwierdzają możliwość takiego odliczenia. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca organizuje zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla najlepszych partnerów, to wydatki na transport, zakwaterowanie i szkolenie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Kluczowe jest, aby szkolenie miało na celu zwiększenie sprzedaży i przychodów firmy. Ważne jest zorganizować wszystko w taki sposób, aby w razie kontroli w firmie można było jednoznacznie udowodnić cel i charakter szkoleń, zgodnie z przepisami.

Koszty szkoleń mogą być zakwestionowane, jeżeli wyjazd szkoleniowy ma charakter turystyczny i rozrywkowy, a nie szkoleniowy. Przykładowo, jeżeli wyjazd odbywa się za granicą i obejmuje wysoki koszt przelotów, zakwaterowania oraz organizacji, a tematyka szkoleń nie jest ściśle związana z działalnością firmy, organy podatkowe mogą uznać takie wydatki za osobiste i niekwalifikowane do odliczenia. Tak samo gdy mówimy o pracownikach, jak i przedsiębiorcy. Dla tej drugiej grupy ważna informacja jest taka, że koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Przykładowo, wydatki na aplikację adwokacką przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej są uznawane za osobiste. Natomiast koszty edukacji poniesione w celu rozwijania już istniejącej działalności mogą być kwalifikowane jako koszty podatkowe. Jeśli zatem planujesz założyć firmę, chciałbyś zainwestować w szkolenia dla początkujących przedsiębiorców, to niestety nie będziesz mógł wrzucić tego wydatki w koszty. Co innego, gdy zrobisz to już po formalnym otwarciu.

koszty działalności

Warto pamiętać, że w koszty firmowe można wliczyć te związane ze studiami, kursami językowymi, zakupem literatury branżowej, dostępem do płatnych serwisów internetowych oraz udział w konferencjach branżowych – pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z działalnością firmy.

Wydatki na szkolenia, a księgowość

Wydatki na szkolenie pracowników wykazywane są w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych – koszty przyporządkowywane są do okresów, których dotyczą. W księgach rachunkowych takie wydatki są odnoszone w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki i zazwyczaj są ujmowane jako świadczenia na rzecz pracowników. Jeżeli ewidencja kosztów prowadzona jest wyłącznie w układzie rodzajowym, czyli tylko w zespole 4, to ewidencjonując wydatki na szkolenie pracowników, używamy konta „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”. Jeśli natomiast jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 5, do zewidencjonowania wydatków na szkolenie pracowników kontem właściwym będzie konto „Koszty zarządu”.

W razie, gdy wydatki na szkolenia pracowników odnoszą się do przyszłych okresów sprawozdawczych, należy je wówczas rozliczyć w czasie przy użyciu konta „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o rachunkowości odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że koszty można rozliczać stosownie do upływu czasu (w równych kwotach przypadających na poszczególne okresy sprawozdawcze) i stosownie do wielkości świadczeń (proporcjonalnie do określonego wskaźnika).

Jak widzicie, rozliczanie wydatków na szkolenia, jako kosztu uzyskania przychodu, wymaga spełnienia określonych warunków i udokumentowania związku z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy powinni starannie analizować każdy wydatek edukacyjny, aby móc skutecznie zaliczyć go do kosztów podatkowych. W razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą z biura rachunkowego, który pomoże w prawidłowym rozliczeniu tych wydatków. Oczywiście zachęcamy do kontaktu z biurem rachunkowym Audyt Legis i skorzystania z naszej obsługi. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści ds. kadr i księgowości, którzy chętnie pomogą nie tylko przy rozliczaniu szkoleń. Porozmawiajmy o szczegółach!

rozliczanie delegacji

Rozliczanie delegacji firmowych

Zarządzanie firmą i bieżąca działalność często wiąże się z koniecznością odbywania podróży służbowych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Dotyczy to nie tylko właścicieli firm, ale także ich pracowników. Gdy podróż służbowa jest związana z realizacją celów firmowych, można ją zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu i odliczyć od podstawy opodatkowania. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, jakie dokładnie wydatki mogą wliczyć w koszty. Jak więc prawidłowo rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne? Jak odpowiednio je dokumentować? Jakie wydatki mogą być uznane za koszty firmowe? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Podróże służbowe – co musisz o nich wiedzieć?

Jednym z częstych problemów związanych z rozliczaniem delegacji jest poprawne rozróżnienie pojęć podróży służbowej i oddelegowania. Podróż służbowa oznacza wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy lub jego stałe miejsce pracy. Oddelegowanie natomiast to sytuacja, gdy pracownik zostaje czasowo przeniesiony do wykonywania obowiązków w miejscu innym niż określone w umowie o pracę. Obie te sytuacje różnią się charakterem, a co za tym idzie, wiążą się z odmiennymi prawami i obowiązkami. Stałe wykonywanie pracy w różnych miejscach i terminach nie jest uważane za podróż służbową, podobnie jak realizowanie zadań w różnych, swobodnie wybranych przez pracownika lokalizacjach, gdy umowa obejmuje pracę na całym terenie województwa lub kraju.

Podstawą formalną każdej podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego, które jest wydawane przez pracodawcę. Choć nie jest wymagane, aby było ono sporządzane na piśmie, z praktycznego punktu widzenia jest to zdecydowanie zalecane. Pisemne polecenie wyjazdu pozwala uniknąć nieporozumień, precyzując termin, miejsce i cel podróży. Dodatkowo pracownikowi przysługują środki na pokrycie kosztów związanych z delegacją, co ułatwia jej rozliczenie. Rozróżnienie między delegacją krajową a zagraniczną jest kluczowe, ponieważ zasady ich rozliczania różnią się. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obu typów delegacji.

zmiany w podatkach 2024

Delegacje krajowe

Pierwszym elementem, który przychodzi na myśl przy rozliczaniu delegacji, jest dieta. Nie chodzi tutaj oczywiście o zdrowy sposób odżywiania, lecz o kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej. W zależności od tego, jaki posiłek zagwarantowano, dieta zostaje pomniejszona: o 25% przy zapewnionym śniadaniu, o 50% przy zapewnionym obiedzie i o 25% przy zapewnionej kolacji. A ile dokładnie wynosi w 2024 r.?

W przypadku delegacji krajowej pełna dieta w 2024 roku wynosi 45 zł za dobę. Sposób wyliczenia należności jest ściśle określony – bierzemy pod uwagę godzinę wyjazdu i powrotu pracownika. Jeżeli podróż była krótsza niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, przy podróży trwającej 8-12 godzin – przysługuje 50% stawki, a w przypadku powyżej 12 godzin – przysługuje 100% diety. Jeżeli cała podróż trwa dłużej niż dobę, pracownik otrzymuje 100% diety za każdą pełną dobę.

Podczas delegacji krajowej pracodawca zapewnia pracownikowi zwrot kosztów noclegów. Wiele zależy od tego, czy koszt jest potwierdzony odpowiednim rachunkiem. Jeżeli pracownik przedstawi taki rachunek, otrzyma zwrot kosztów, który nie może jednak przekroczyć wysokości dwudziestokrotności stawki diety, czyli 900 zł. W przypadku pracownika, który nie przedstawi rachunku za nocleg, obowiązuje ryczałt w wysokości 150% diety (67,50 zł w 2024 roku). Istnieją jednak pewne warunki, które trzeba spełnić, by skorzystać z ryczałtu –nocleg musi odbywać się między godziną 21.00 a 7.00 i trwać minimum 6 godzin. A jak wygląda zwrot kosztów transportu? Obowiązuje ryczałt w wysokości 20% diety na każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej. To do pracodawcy należy określenie, z jakiego środka transportu korzystać będzie pracownik. Jeżeli pracownik chciałby podróżować niebędącym własnością pracodawcy samochodem osobowym, ma taką możliwość – musi jednak złożyć odpowiedni wniosek i uzyskać zgodę pracodawcy. W takiej sytuacji zwrot kosztów odbywa się na podstawie obliczenia iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za kilometr przebiegu. Określono maksymalne stawki za kilometr, które wynoszą:

 • w przypadku samochodu osobowego: 0,89 zł (pojemność skokowa silnika do 900 cm3) lub 1,15 zł (pojemność skokowa silnika powyżej 900 cm3),
 • w przypadku motocykla: 0,69 zł,
 • w przypadku motoroweru: 0,42 zł.

Delegacje zagraniczne

W przypadku delegacji zagranicznych, zasady dotyczące diety różnią się w zależności od kraju, do którego pracownik podróżuje. Dieta przysługuje w pełnej wysokości za każdą dobę podróży (ponad 12 godzin), 1/3 diety – do 8 godzin, a połowa diety – od 8 do 12 godzin. Gdy pracodawca zapewni pracownikowi pełne wyżywienie, przysługuje 25% diety, a w przypadku częściowego wyżywienia: 15% diety za śniadanie oraz 30% za obiad i kolację. Koszty noclegu muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami. W przypadku braku dokumentów, przysługuje 25% limitu ryczałtu za nocleg, zależnie od kraju delegacji.

biuro rachunkowe - księgowość

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest ściśle określona. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. A co z podatkiem?

Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika i podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach. Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży. Do rozliczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki – nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. 

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego wpisu większość wątpliwości dotyczących rozliczania delegacji w firmie zostały rozwiane. Być może nie wszystkie. Trudno bowiem wskazać wszystkie istotne informacje i czynniki w jednym wpisie. Dlatego też zachęcamy do współpracy i kontaktu z naszym biurem rachunkowym! Zapewnimy pełne wsparcie w sprawach księgowych, podatkowych i kadrowych, w tym oczywiście w rozliczaniu i organizacji delegacji krajowych oraz zagranicznych. Porozmawiajmy o szczegółach!

Ulgi dla przedsiębiorcó∑

Ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Planujesz zrezygnować z etatu i rozpocząć przygodę z własną działalnością? W takim razie zastanawiasz się zapewne nad kosztami i formalnościami, które zaczną Cię obowiązywać. To ważne, aby mieć świadomość na temat obciążeń i zobowiązań, ale z drugiej strony dobrze jest też zdawać sobie sprawę z pewnych ulg i ułatwień, które są do dyspozycji na początku działalności. W dzisiejszym artykule skupimy się właśnie na tym aspekcie i podsumujemy informacje na temat najważniejszych ulg, z których możesz skorzystać, aby zminimalizować koszty i ułatwić sobie start w biznesie. Jeśli po lekturze będziesz miał wątpliwości lub dodatkowe pytania – skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym. Chętnie pomożemy w otwarciu firmy i doradzimy najlepsze rozwiązania!

Najważniejsze ulgi dla początkujących przedsiębiorców


Tak jak wspomnieliśmy we wstępie – założenie własnej firmy wiąże się z szeregiem obowiązków, formalności i kosztów. Niezależnie do formy biznesu, opodatkowania i specyfiki Twojej działaności, istnieje szereg istotnych czynników, które wymagają uwagi i organizacji. Część z nich niestety będą miały charakter obciążeń, ale nie wszystkie. Istnieje bowiem kilka ulg, które skrótowo przedstawimy poniżej i które przewidziane są dla początkujących przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to w decyzji o otwarciu firmy.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana stanowi jedną z najprostszych form rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to atrakcyjna opcja dla tych, którzy pragną rozpocząć drobną działalność zarobkową bez potrzeby rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy opłacania składek ZUS. Dzięki temu mają możliwość skupienia się na rozwijaniu swego pomysłu biznesowego i zdobywaniu klientów, zamiast tracić czas na formalności. Działalność w tej formie mogą prowadzić osoby fizyczne, których dochody w żadnym miesiącu nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto), oraz osoby, które albo wcześniej nie prowadziły działalności, albo prowadziły ją, ale zaprzestały przynajmniej 5 lat temu.

Jakie są korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowej? Po pierwsze nie trzeba składać wniosku o wpis do CEIDG, nie jest wymagane uzyskiwanie NIP i REGON. Poza tym to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności i brak konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz płacenia podatku VAT. To dobry sposób, aby sprawdzić czy dany pomysł na biznes i zakłady plan ma szansę na sukces. A gdy okaże się, że tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować działalność i zacząć budować poważną firmę!

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Ulga na start

Ulga na start to kolejna możliwość dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na czym polega? W pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności można skorzystać z ulgi w postaci zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, co stanowi ważne wsparcie finansowe na początku przedsiębiorczej drogi. Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy. Dodatkowo osoba, która nie prowadzi działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowała na etacie i wykonywała czynności związane z przyszłą działalnością. A korzyści? To przede wszystkim zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe oraz wypadkowe) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Założenie spółki zoo
Jak założyć spółkę? Sprawdź na naszym blogu!

Preferencyjne składki ZUS

Po wykorzystaniu ulgi na start, przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS. To rozwiązanie pozwalające na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez kolejne 24 miesiące, co stanowi istotne wsparcie finansowe w początkowym okresie prowadzenia działalności. Te ulgi są powiązane – preferencyjne składki ZUS są możliwe po wykorzystaniu ulgi na start. Co więcej, z możliwości obniżenia składek na ZUS nie możesz skorzystać, jeżeli aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych:

 • prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • wykonywałeś działalność twórczą lub artystyczną,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • byłeś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • prowadziłeś publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie Prawa oświatowego.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Mały ZUS Plus

Ulga Mały ZUS Plus skierowana jest do przedsiębiorców, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 tys. zł. Umożliwia ona opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do dochodu uzyskanego w poprzednim roku przez maksymalnie 3 lata w ciągu 5 lat. Jeśli chcesz skorzystać z Małego ZUS-u Plus, oprócz spełnienia kryterium przychodowego, dodatkowo musisz prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Na zgłoszenie do ulgi masz czas do końca stycznia. Jeżeli jednak w ciągu roku zakończysz opłacanie preferencyjnych składek ZUS, wznowisz albo ponownie podejmiesz prowadzenie działalności gospodarczej, to zgłoszenia powinieneś dokonać w ciągu 7 dni. W przypadku korzystania z Małego ZUS-u Plus, oprócz dotychczasowego obowiązku przedłożenia informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, ważne będzie przekazanie danych dotyczących dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje złożysz w raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, bez konieczności uzupełniania nowych druków i formularzy. Warto przy tym pamiętać, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Prawdziwa ulga – wsparcie biura rachunkowego

Rozpoczęcie własnego biznesu może być trudne. W dobrym starcie z pewnością będą pomocne opcje, o których dziś wspomnieliśmy, czyli działalność nierejestrowana, ulga na start, preferencyjne składki ZUS i Mały ZUS Plus. To pozytywne wsparcie, ale często niewystarczające. W praktyce, prawdziwą ulgę daje wsparcie doświadczonego biura rachunkowego. Dlaczego?

Wielu przedsiębiorców często bagatelizuje znaczenie i rolę doświadczonych księgowych, sądząc, że skoro to początek, a działalność jest niewielka, to nie ma co inwestować w profesjonalną obsługę księgową i podatkową. Tymczasem pomoc, doradztwo i poszczególne usługi biura rachunkowego mają bezpośrednie przełożenie na decyzje biznesowe, działania, plany i często decydują o ich powodzeniu. Pomagają wystartować z impetem, bez obaw o formalności, minimalizując ryzyko. Jeśli zatem planujesz otwarcie własnej działalności skontaktuj się z naszym biurem i sam się przekonaj jak wartościowa okaże się dla Ciebie profesjonalna obsługa księgowa, podatkowa i kadrowa.

Porozmawiajmy o Twojej firmie!

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana w pigułce

Działalność nierejestrowa (inaczej mówiąc: nieewidencjonowana) to niewielka działalność zarobkowa osób fizycznych, która ma dość specyficzną cechę. Jak sama nazwa wskazuje, prowadzenie jej nie wymaga rejestracji i wpisywania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chcesz sprawdzić nowy pomysł na biznes? A może po prostu startujesz z własną firmą i chcesz sprawdzić sam siebie w roli przedsiębiorcy? W obu przypadkach działalność nierejestrowana może być idealnym rozwiązaniem. Dlaczego? O czym trzeba, a o czym warto wiedzieć? W dzisiejszym wpisie znajdziecie najważniejsze informacje i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Zapraszamy do lektury!

Co musisz wiedzieć o działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana, mimo że często posiada kluczowe cechy działalności gospodarczej, to wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza. Pod pewnymi warunkami. Kluczowym dotyczą przychodów, które w miesiącu nie powinny przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku zmieni się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły
we własnym imieniu. Możesz prowadzić nierejestrowaną działalność jeśli nie przekroczysz limitu, ale też jeżeli nie wykonywałeś działalności w ostatnich 5 latach. Jeżeli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona (zawieszenie jest liczone jak jej niewykonywanie).

Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej wlicza się przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (czyli klient jeszcze nie zapłacił za towar). Do ustalania przychodu będzie ci służyć ewidencja sprzedaży. Kwoty należne, ale nieotrzymane w danym miesiącu staną się przychodem podatkowym dopiero w momencie, kiedy otrzymasz zapłatę od klienta. Nie wlicza się natomiast wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat. To co wydaje się szczególnie istotne to fakt, że jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu przychodu masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Od momentu podjęcia działalności nierejestrowanej masz obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i
rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej. Do tego oczywiście dochodzi obowiązek wystawiania faktur lub rachunków na żądanie konsumenta i przestrzeganie jego praw.

Działalność w mieszkaniu a koszty

Działalność nierejestrowaną mogą wykonywać także osoby niepełnoletnie. Co do zasady taka działalność nie jest uzależniona od posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Niepełnoletni muszą jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z jego wieku – osoby od 13. do 18. roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – co w praktyce oznacza, że nie mogą we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Na przykład nie mogą samodzielnie zawierać umów ze swoimi kontrahentami na dostawę towarów czy sprzedaż produktów. Tutaj do rozporządzania swoim prawem będzie czasem niezbędna zgoda przedstawiciela ustawowego – najczęściej rodzica lub kuratora. Osoba niepełnoletnia może natomiast dysponować dochodami uzyskanymi z tytułu działalności nierejestrowanej bez zgody.

Koszty i rachunki w działalności nierejestrowanej

W zeznaniu rocznym, w którym rozliczasz się z prowadzenia działalności nierejestrowanej (PIT-36), możesz wykazać koszty, które poniosłeś w związku z tą działalnością, i pomniejszyć dochód, który podlega opodatkowaniu. Takimi kosztami będą, na przykład: zakupy surowców do produkcji wyrobów lub zakup towarów handlowych, które sprzedajesz, a także koszty zużytej energii. Trzeba to oczywiście udokumentować, dlatego warto przechowywać dowody zakupów, a najlepiej jeśli na tych dowodach będą podane dane. Koszty uzyskania przychodów rozpoznajesz kasowo, czyli w dacie, gdy rzeczywiście poniesiesz wydatek (dokonasz zapłaty).

A co jeśli chodzi o rachunki i faktury? Na żądanie kupującego masz obowiązek wystawić klientowi rachunek. Rachunek powinien zawierać numer, datę wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, a także nazwę usługi i kwotę do zapłaty. Przy działalności nierejestrowanej jest się zwolnionym z obowiązku wystawiania faktur, natomiast trzeba ją wystawić, gdy poprosi o to klient. Takie żądanie klient może zgłosić w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczyłeś mu towar lub usługę bądź otrzymałeś całość lub część zapłaty. W takiej sytuacji faktura musi zawierać datę wystawienia, numer, imiona i nazwiska (lub nazwa) podatnika i nabywcy. Do tego nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług oraz cenę. Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że na rachunku lub fakturze podasz swoje imię i nazwisko – nie musisz podawać numeru PESEL czy adresu zamieszkania. A co w przypadku działalności nierejestrowanej powinna zawierać ewidencja sprzedaży?

Ewidencja sprzedaży jest o tyle ważna, że pozwala ustalić czy nie przekroczyło się progu przychodów. Można ją prowadzić w formie papierowej lub elektronicznie, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W ewidencji zapisujesz sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. To oznacza, że po sprzedaniu towaru następnego dnia, nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia poprzedniego. Przepisy (niestety lub na szczęście) nie regulują, jakie dokładnie elementy powinna zawierać uproszczona ewidencja sprzedaży. Zazwyczaj zawiera liczbę porządkową, datę sprzedaży i jej wartość. Warto jednak pamiętać, że jeśli twoja ewidencja będzie prowadzona w sposób nierzetelny lub nie będzie prowadzona w ogóle, a na podstawie dokumentacji nie będzie możliwe ustalenie wartości sprzedaży, to organ podatkowy sam określi wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie będzie można określić przedmiotu opodatkowania, to kwota podatku zostanie ustalona na 22%.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zarejestrować firmę będzie trzeba, nawet jeśli planujesz niewielkie przychody, ale działalność, którą chcesz prowadzić wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Również jeśli została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.
Do takich działalności należy między innymi ochrona osób lub mienia, sprzedaż alkoholu, organizacja imprez turystycznych, zbieranie odpadów itd. Do tego dochodzą działalności, które zostały zdefiniowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, czyli np.: pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

działalność gospodarcza na etacie

Jeśli w ramach działalności nierejestrowanej chcesz świadczyć usługi, czyli wykonujesz umowę o świadczenie usług albo umowę-zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z tobą taką umowę (zleceniodawca) pełni wtedy obowiązki płatnika składek i ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cię do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki ZUS. Nie będziesz mieć obowiązku opłacania składek społecznych ani zdrowotnych, jeśli w ramach działalności nierejestrowanej sprzedajesz towary lub jeśli jesteś studentem, który nie ukończył 26 lat. Co jeszcze warto wiedzieć? Przy działalności nierejestrowanej nie jesteś przedsiębiorcą (nie rejestrujesz tej działalności w CEIDG), ale i tak musisz posiadać kasę fiskalną, jeżeli wielkość twojej sprzedaży przekroczy 20 tyś. zł albo sprzedawane przez ciebie towary (lub świadczone usługi) nie korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Działalność nierejestrowana – najważniejsze korzyści

Prowadzenie działalności nierejestrowanej to doskonała opcja dla osób, które prowadzą małe przedsiębiorstwo lub dopiero zaczynają świadczyć swoje usługi na rynku. Dzięki temu nie muszą borykać się z prowadzeniem księgowości (co często i niepotrzebnie przeraża “początkujących przedsiębiorców”) i zaczynać prowadzenie biznesu od szeregu formalności jak rejestracja w CEIDG czy GUS-ie. Są również zwolnione z opłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, co znacząco ułatwia sprawę w momencie, w którym działalność generuje stosunkowo niskie dochody. Podsumowując, najważniejsze zalety działalności nierejestrowanej to:

 • brak konieczności zgłaszania działalności w ewidencji przedsiębiorców (nie potrzeba numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
 • brak składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej,
 • brak comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
 • brak konieczności opłacania VAT – obowiązuje zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku (chyba że sprzedajesz towary bądź usługi wymagające rejestracji do VAT),
 • nie musisz prowadzić księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Działalność nierejestrowana to oczywiście nie tylko zalety, ale też pewne ograniczenia. Ustalony limit przychodów jest stosunkowo niski, a po jego przekroczeniu i tak należy niezwłocznie zarejestrować działalność (nawet jeśli wyższe przychody będą miały miejsce jednorazowo). Jeśli osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną zależy na pozostaniu przy takiej formie prowadzenia biznesu, może się okazać, że stanie się to czynnikiem wstrzymującym rozwój firmy. To też ograniczenia związane z pewnymi rodzajami działalności, które nie da się prowadzić w tej formie z uwagi na wymóg koncesji, licencji czy zezwoleń. To sprawa, że o nierejestrowanej działalności warto pomyśleć na początku przygody z biznesem. Jeśli jesteście właśnie na tym etapie, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy w założeniu firmy, w interpretacji przepisów, doborze rozwiązań, a także będziemy wsparciem gdy zechcecie ją rozwijać! Nasi księgowi i specjaliści są do Waszej dyspozycji.

Porozmawiajmy o współpracy!

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie – czy pracodawca może odmówić?

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w ciągu roku przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Wniosek o urlop na żądanie należy złożyć najpóźniej w dniu korzystania z tego urlopu. To jednak nie wszystko co powinniście wiedzieć na ten temat. Wokół tego tematu pojawiają się często dodatkowe pytania i wątpliwości, które postanowiliśmy rozwiać w dzisiejszym artykule.

Czy pracodawca ma obowiązek wyrazić zgodę na urlop na żądanie? Kiedy może odmówić? Co jeszcze warto wiedzieć i co na ten temat mówią przepisy? Zapraszamy na nasze podsumowanie!

Urlop na żądanie – najważniejsze informacje

Podstawą prawną określającą możliwość urlopu na żądanie jest Kodeks pracy, a dokładniej zawarty w nim przepis art. 167(2), który brzmi następująco: „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. To nie wszystko. W dalszej części wyjaśniono, że łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonym w przepisach, nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców. Pierwszy wniosek? Dni urlopu na żądanie przysługują zatem każdemu dokładnie w takim samym wymiarze. Urlop na żądanie wliczany jest do ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, ale to część urlopu pozostawiona do dyspozycji pracownika, co oznacza, że dni urlopu na żądanie nie są objęte planem urlopów.

Jak mogliście przeczytać w zacytowanym artykule, przepisy wymagają, aby pracownik zgłosił zamiar skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy. Tak jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego zgodę udziela pracodawca. Na żądanie nie oznacza bez zgody przełożonego. Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem pozwolenia przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, co z kolei jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). A kiedy pracodawca może odmówić takiego urlopu pracownikowi? Wyjaśniamy.

pracodawca a maile pracownika
Kliknij i dowiedz się więcej!

Urlop na żądanie, a odmowa

Co do zasady pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu na żądanie, jeżeli pracownik skutecznie poinformuje go o zamiarze jego wykorzystania. Odmowa jest możliwa jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Jakich? Podpowiedzią niech będzie wyrok Sądu Najwyższego (II PK 123/09, LEX nr 551056), który orzekł:

„Obowiązek udzielenia urlopu na żądanie nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniom pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy”.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022
Zobacz istotne zmiany przepisów w Kodeksie pracy!

Jak możecie się domyślać, daje to pole do interpretacji i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Zwłaszcza, że realizacja prawa pracownika do wypoczynku jest niejako korygowana potrzebami pracodawcy, dotyczącymi konieczności obecności pracownika decyzyjnego w pracy. Urlop na żądanie może zatem spotkać się (w pewnych sytuacjach) ze zgodną z prawem odmową. Podobnie jeśli w danym roku pracownik wykorzystał już w pełni wymiar czasu pracy – urlop na żądanie nie będzie mu przysługiwał w tym okresie. Warto to przy tym pamiętać, że często ma znaczenie sposób w jaki zgłaszamy UNŻ pracodawcy. Robienie tego na ostatnią chwilę może nie być najlepszym rozwiązaniem – może skutkować odmową i pogorszeniem stosunków z pracodawcą. Z drugiej strony, z urlopu na żądanie korzysta się często w awaryjnych i wyjątkowych sytuacjach. Natomiast jeśli tylko możecie uprzedzić i poprosić o zgodę wcześniej – zdecydowanie warto to zrobić.

Tak jak wspominaliśmy – każdy przypadek może być nieco inny. Mimo, że brzmienie przepisów jest jednakowe dla wszystkich, warto wziąć pod uwagę indywidualne czynniki. Jeśli Twoja firma potrzebuje dodatkowe wsparcia w obszarze kadr i HR, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Nie tylko pomożemy w bieżących wyzwaniach i organizacji, we wdrożeniu regulacji prawnych w firmie, ale też podpowiemy konkretne rozwiązania, które przyniosą korzyści zarówno pracodawcy, jak i samym pracownikom!

Zapraszamy do kontaktu!

znak towarowy

Jak zgłosić znak towarowy?

W dzisiejszym wpisie opowiemy Wam jak wygląda proces zgłoszenia znaku towarowego. Nie jest to bardzo skomplikowane, natomiast wymaga pewnych, konkretnych działań. W niektórych sytuacjach będą one konieczne, abyście mogli odpowiednio chronić swoją markę. W jakich? Dlaczego? Jak i gdzie zgłosić znak towarowy? Jakie korzyści to przyniesie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Znak towarowy – czyli co?

Na dobry początek trochę podstawowych informacji na temat znaku towarowego: to oznaczenie, które służy do identyfikacji danych produktów lub usług. Takim oznaczeniem może być znak, który umożliwia odróżnienie się od innych towarów na rynku, który można przedstawić w formie pozwalającej na dokładne ustalenie jego charakterystyki i przedmiotu udzielonej ochrony. Takim znakiem może być słowo, dźwięk, rysunek, pojedyncza litera o określonej formie. To może być też kolor, albo specyficzna forma lub kształt. Wiele zależy też od Waszej wizji i potrzeb.

Znak towarowy zgłasza się w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Oczywiście, jeśli chcecie chronić swoją markę na terenie Polski. Jeśli jednak zakres Waszej działalności (a przez to też zakres ochrony) rozciąga się poza granice naszego kraju, konieczne będzie zarejestrowanie go w odpowiednich instytucjach. Działając na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, znak firmowy zgłosicie w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. Międzynarodowa ochrona znaku towarowego możliwe jest poprzez zastrzeżenie go w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Natomiast zanim kupicie bilet do Genewy i zaczniecie się pakować, warto uświadomić sobie dlaczego chcecie to zrobić i czy na pewno ta gra jest warta świeczki.

gdy firma nie płaci
Kliknij w obrazek i dowiedz się więcej!

Zanim zgłosicie znak towarowy

Przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego warto będzie sprawdzić, czy ktoś Was nie wyprzedził. To wcale nie jest rzadka sytuacja, w której na przykład otwierając firmę, okaże się, że już jedna, o podobnej nazwie i charakterze działalności funkcjonuje od lat. Przed podjęciem strategicznych decyzji, zanim jeszcze zgłosicie znak, musicie sprawdzić czy nie istnieją już znaki towarowe identyczne albo podobne do Waszego. Warto w tym celu przeszukać bazę znaków krajowych, bazę znaków UE, oraz bazę międzynarodową. Tutaj znajdziecie wyszukiwarkę znaków, jeśli chodzi o Polskę. Sprawdzenie dostępnych baz zarejestrowanych znaków to nie wszystko co musicie ustalić zanim przystąpicie do zgłoszenia swojego znaku towarowego. Istnieją dodatkowe warunki i ograniczenia, o których musicie wiedzieć i które podsumujemy poniżej.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego. Prawo to może zostać wydłużone na wniosek uprawnionego (po uzyskaniu decyzji).

Kiedy można zgłosić znak towarowy? Prawo ochronne na znak towarowy przysługuje podmiotowi, który go zgłosił lub osobie, która nabyła od niego prawo do znaku towarowego. Znak towarowy może być zgłoszony przez osobę fizyczną, prawną, przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną, które nie posiada osobowości prawnej. Prawo ochronne obejmuje też wspólny znak towarowy. Może go uzyskać organizacja, która posiada zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego. Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje w przypadku organizacji – tej organizacji lub jej członkom. A w przypadku osoby prawnej – tej osobie i osobom które zostaną upoważnione do jego stosowania zgodnie z regulaminem używania znaku. Wspólne prawo ochronne jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie. A ochrona obejmuje zakres wskazany w zgłoszeniu – ważne jest zatem dokładne określenie konkretnych towarów i usług, najlepiej jeszcze zanim zdecydujecie się na zgłoszenie znaku towarowego.

Kiedy nie można zgłosić znaku?

Istnieją też pewne ograniczenia, które mogą utrudnić Wam zgłoszenie znaku towarowego. Urząd patentowy może odmówić objęcia ochroną Waszego znaku jeśli uzna, że nie może on być znakiem towarowym i nie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów dla których ma być zgłoszony. Nie będziecie mogli zgłosić znaku jeśli składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Jeśli składa się z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, lub gdy kształt (lub inna cecha szczególna) wynika z charakteru samego towaru.

Nie zarejestrujecie znaku w złej wierze, jeśli ze swojej istotny wprowadza odbiorców w błąd oraz jeśli jest to sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Podobnie, gdy znak zawiera w sobie element będący symbolem religijnym, patriotycznym, kulturowym, albo symbol Rzeczypospolitej Polskiej (na przykład godło lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej, sił porządkowych i odznak. Oczywiście Wasz znak nie może też zawierać symbolu obcego państwa, ani organizacji międzynarodowej. Nie może też zawierać w swoich najważniejszych cechach nazwy odmian roślin z zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Nie powinien też zawierać elementów geograficznych, w sensie dosłownym co do danego regionu, miejsca (zwłaszcza, jeśli nie pochodzi z danego miejsca, a jedynie nawiązuje do pochodzenia).

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe
Jak wybrać dobre biuro rachunkowe? Sprawdź!

Nie chcemy zalewać Was formułkami prawniczymi, natomiast ograniczeń i istotnych szczegółów, które mogą utrudnić (lub uniemożliwić) Wam rejestrację znaku towarowego jest znacznie więcej. Dlatego też kolejną ważną sprawą zanim jeszcze zdecydujecie się na zgłoszenie znaku, powinna stać się profesjonalna konsultacja prawna w tym zakresie. Pozwoli Wam to nie tylko oszczędzić sobie czas i ewentualnego zawodu ale też przygotować niezbędne dokumenty, takie jak:

 • wniosek, zgłoszenie znaku w celu uzyskania ochrony;
 • dowód pierwszeństwa;
 • oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
 • regulamin znaku towarowego;
 • dokumenty stwierdzającą uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym;
 • pełnomocnictwa do złożenia dokumentu lub prowadzenia sprawy (rzecznik patentowy).

Najczęstszym powodem odrzucenia znaku jest niewystarczająco dobra lub niedokładna weryfikacja możliwości rejestracyjnych. Dzięki dodatkowemu wsparciu prawnemu, zyskacie większą pewność, że Wasz plan się powiedzie albo otrzymacie informację o tym, że nie będzie możliwe zgłoszenie proponowanego znaku. Obie informacje mają taką samą wartość. Dzięki temu będziecie po prostu wiedzieć na czym stoicie i jakie macie alternatywy. A gdy zdobędziecie dodatkowe potwierdzenie będziecie mogli z większą skutecznością zgłosić znak w odpowiednim Urzędzie. Jak to zrobić?

Jak zgłosić znak towarowy?

Swoje zgłoszenie możecie złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Możecie je też przesyłać pocztą, faksem (ktoś jeszcze z nich korzysta?) i oczywiście przez Internet. Ta ostatnia opcja jest możliwa dzięki Platformie Usług Ele:tronicznych Urzędu Patentowego RP. Aby skorzystać z PUEUP, konieczne będzie założenie konta, dzięki któremu też dokonasz niezbędnych opłat. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony.

Dokumentacja potrzebna do zgłoszenia:

 • złożenie wniosku;
 • 1 egzemplarz fotografii lub odbitki znaku towarowego w przypadku znaku wyrażonego w postaci rysunków albo kompozycji;
 • 2 egzemplarze informatycznych nośników danych zawierających nagranie dźwięku w przypadku znaku towarowego dźwiękowego lub multimedialnego;
 • dowód uiszczenia opłaty od zgłoszenia;
 • dowód pierwszeństwa lub oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
 • dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, w przypadkach określonych w art. 1291 ust. 1 pkt 9-11 ustawy pwp;
 • regulamin znaku;
 • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Tak jak wspomnieliśmy, we wniosku należy przedstawić znak towarowy we właściwy sposób. Jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu. Jeśli natomiast składa się z kilku odrębnych części (w użytku łącznym) należy przedstawić te części obok się w sposób, który odpowiada ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze (kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ten ma być nakładany, linią przerywaną). Podobnie gdy znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, albo ma formę przestrzenną – również trzeba przedstawić w zgłoszeniu w odpowiedni i pozostawiający wątpliwości sposób. To ważne aby uzyskać pozytywną decyzję z urzędu. Jeśli chodzi o procedury krajowe, tutaj znajdziecie niezbędne formularze do zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Barwne znaki towarowe przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim. Dodatkowo warto określić ich szczegółowe parametry i cechy szczególne. Jeśli budując własną markę, zdecydowaliście się na stworzenie profesjonalnego brandbooka, ten problem macie z głowy. Co do zasady, powinien on zawierać (między innymi) wszystkie niezbędne informacje dotyczące Waszego znaku towarowego. Wiem, że to wiąże się często ze sporym wydatkiem. Jak możecie się domyślać rejestracja samego znaku towarowego również. Ile zapłacicie za zgłoszenie?

Ile kosztuje zgłoszenie znaku towarowego?

A ile to kosztuje? Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie. Opłata ta powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. Tutaj znajdziecie dokładny cennik i wykaz opłat, natomiast poniżej przedstawiam podstawowe opłaty za zgłoszenie znaku towarowego:

 • 450 zł – opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług w formie tradycyjnej (papierowej),
 • 400 zł – opłata a zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji przez Internet,
 • 120 zł – opłata za każdą następną klasę towarową opłata wynosi.
 • 100 zł – opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo.
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo – jeżeli korzystasz z pełnomocnika.

Co ważne, w przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego, Urząd Patentowy może zwolnić go z części opłat. Z tym zastrzeżeniem, że pozostała część do zapłaty nie będzie niższa niż 20% pełnej opłaty. A co jeśli chcecie się ubiegać o znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE)? Wtedy pozostaje Wam rejestracja online i koszt 850 EUR. ZTUE zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji dokonywanej online. Zachowuje ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat.

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Kilka lat temu sejm znowelizował kodeks spółek handlowych, wprowadzając nowy rodzaj spółki – Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Zmiany w przepisach pojawiły sie jeszcze w 2020 roku i znacząco ułatwiły założenie spółki, zdobycie kapitału początkowego. W jaki sposób? Co powinniście wiedzieć o PSA? Czy Prosta Spółka Akcyjna to dobre rozwiazanie? Między innymi na te pytania odpowiemy w dzisiejszym wpisie. Podsumowaliśmy też najważniejsze informacje i korzyści, które będą pomocne jeśli myślicie o prowadzeniu biznesu w tej formie. Zapraszamy do lektury!

Prosta Spółka Akcyjna – co musisz o niej wiedzieć?

W Polsce, najczęściej spotykane formy organizacyjne w biznesie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć w zasadzie każdy, choćby przez internet. Pisaliśmy o tym na naszym blogu – zajrzyjcie TUTAJ. Formalności zostały uproszczone, co sprawiło, że nie trzeba mieć żadnego zaplecza prawnego, czy finansowego. Ze spółką akcyjną jest już trochę inaczej. Głównym bodźcem do stworzenia nowych przepisów, które mają zwiększyć dostępność, jest rynek startupów w Polsce, który notuje już od jakiegoś czasu dynamiczny rozwój. Jednym z głównych założeń Prostej Spółki Akcyjnej jest wzmocnienie tego rozwoju, zwiększenie konkurencyjności oraz próba zatrzymania “eksportu” polskich pomysłów za granicę. Czym jest i jak miała pomóc w tym PSA?

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to niepubliczna spółka, która łączy odpowiedzialność akcjonariuszy z elastycznością. Aby ją założyć, nie trzeba przechodzić przez wiele formalności. Można założyć ją jednoosobowo lub z kilkoma osobami.

Nie ma znaczenia, czy któraś z osób zakładających PSA prowadzi już jednoosobową działalność gospodarczą. Prostą spółkę akcyjną mogą utworzyć także osoby prawne, na przykład inne spółki. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania prostej spółki akcyjnej jest umowa spółki określająca, miedzy innymi firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, organy spółki, liczbę, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie czy czas trwania spółki, jeśli został oznaczony. Umowę można zawrzeć na dwa sposoby: na portalu S24, wypełniając wzorzec umowy lub tradycyjnie – u notariusza. Prosta Spółka Akcyjna nie jest ograniczona do konkretnych sektorów gospodarki. Ma trwały i uniwersalny charakter (poza wyjątkami określonymi w przepisach wynikających z ustaw szczególnych). Tak jak już wspomnieliśmy, powstała głównie z myślą o startupach, firmach działających w obszarze nowych technologii (np. fintech) i przedsiębiorcach zajmujących się inwestycjami publicznymi (m.in. venture capital).

Jak zweryfikować firmę
Dowiedz się więcej o weryfikacji firmy przed współpracą!

Najważniejszym atutem PSA jest swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki, oraz uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce. Próba unowocześnienia tej formy prowadzenia biznesu, spotkała się z resztą z pozytywnym odzewem ze strony przedsiębiorców. I nie ma się czemu dziwić. Dotychczasowe rozwiązania były zbyt sztywne i skomplikowane. Potwierdzają to badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w których aż 73% ankietowanych przedsiębiorców wskazało na potrzebę nowej formuły prawnej dla innowacyjnych firm. Czy Polska Spółka Akcyjna jest dobrą odpowiedzią na tą potrzebę? Jakie ma zalety i co dokładnie wnosi w praktyce?

Prosta Spółka Akcyjna – dlaczego warto?

Warto wspomnieć, że idea stojąca za PSA nie jest nowa. Na świecie podobne rozwiązania już z powodzeniem funkcjonują. Przykładem może być obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. regulacja słowacka (prosta spółka na akcje) czy SAS we Francji, który cieszy się dużą popularnością. A jak wygląda to u nas? Jakie korzyści przynosi to rozwiązanie? Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze z nich, a jeśli coś nam umknęło – dajcie znać w komentarzach!

 • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
 • uproszczona i szybka rejestracja elektroniczna, już w 24 h,
 • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce, w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo wideokonferencji,
 • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki;
 • maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki – w tym akcje za prace i usługi,
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
 • prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie,
 • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza. Co więcej dopuszczone zostało wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru,
 • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
 • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów – brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów,
 • uproszczona likwidacja PSA – skrócony został czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji (przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza),
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego.
biuro rachunkowe - księgowość
Zobacz wpis!

Co jeszcze warto wiedzieć?

Tak jak nadmieniliśmy, kapitał akcyjny PSA, który musi zostać wniesiony przy jej zakładaniu, wynosi co najmniej 1 zł. Może on zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, na przykład udziałami w innej spółce, rzeczami ruchomymi takimi jak samochód lub wyposażenie biura. To z kolei oznacza w praktyce, że możesz zostać akcjonariuszem bez wnoszenia wkładu pieniężnego i bez posiadanego majątku, co jest wyjątkowo korzystne dla młodych innowatorów, którzy często nie mają własnego majątku. Kapitał akcyjny nie jest ujawniany w jej umowie. Oznacza to większą swobodę przy jego zmianie, bez potrzeby zmiany umowy spółki. To co warte podkreślenia to fakt, że akcje PSA nie mają wartości nominalnej, ale przekładają się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Oznacza to, że im więcej masz akcji, tym twój głos w spółce jest ważniejszy. Akcje PSA nie mają formy dokumentu i muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy w formie cyfrowej. Rejestry są prowadzone przez domy maklerskie lub notariuszy. W związku z tym akcje łatwiej jest sprzedawać i kupować. Handel nimi nie wymaga fizycznego wydawania akcji spółki. Do ważności transakcji wystarczy jedynie zachowanie formy dokumentowej, czyli takiej, która umożliwi pozostałym osobom zapoznanie się z jej treścią. Będzie to możliwe więc także za pośrednictwem maila czy komunikatora internetowego. Nabycie akcji nastąpi w momencie wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy.

To oczywiście nie wszystko co warto wiedzieć o Prostej Spółce Akcyjnej. Pamiętajcie, że jeśli planujecie otwarcie PSA i chcecie zrobić to sprawnie i bezproblemowo – specjaliści z naszego biura rachunkowego pozostają do Waszej dyspozycji. Chętnie opowiemy więcej o PSA, pomożemy zbadać na ile jest to dobre rozwiązania w Waszym konkretnym przypadku, a także przeprowadzimy Was sprawnie przez cały proces. Możesz liczyć na nasze doświadczenie! Porozmawiajmy o szczegółach!

biuro rachunkowe - księgowość

Własna księgowość, czy biuro rachunkowe?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie prowadzenie jej i rozwijanie, wiąże się z licznymi obowiązkami. To lista, której rozmiar będzie zależny od skali biznesu, jej charakteru, branży itd. Część obowiązków, raczej trudno będzie (zwłaszcza na dłuższą metę) realizować samodzielnie, przez przedsiębiorcę. Chodzi między innymi o formalności związane z księgowością, podatkami, kadrami, prowadzeniem i obiegiem dokumentów. Nawet jeśli na początku swojej biznesowej drogi będziesz w stanie zaopiekować się częścią z nich, to w późniejszym etapie, wraz z rozwojem firmy – wydaje się to nierealne. Dlatego niemal każdy, na pewnym etapie biznesowej podróży stanie przed decyzją – zatrudnić własną księgową, czy skorzystać z usług biura rachunkowego?

Księgowość w firmie

Decyzja o poprowadzeniu rozliczeń podatkowych przez księgową zatrudnioną na etacie lub biuro rachunkowe niejednokrotnie bywa kluczowa dla działalności operacyjnej. Dlatego zanim podejmiecie ostateczną decyzję, warto przeanalizować poszczególne wady i zalety obu rozwiązań. Względy finansowe to nadal dla wielu przedsiębiorców, jeden z ważniejszych parametrów i czynników. Dlatego trzeba otwarcie powiedzieć – zatrudnienie własnej księgowej, co do zasady, generuje większe koszty niż skorzystanie z oferty biura rachunkowego. Nie jest to sztywną zasadą, bo tak jak różnią się ceny outsourcingu księgowego, tak różnią się też stawki i wynagrodzenia specjalistów na rynku. Faktem jest jednak, że w przypadku zatrudnienia własnej księgowej dochodzą koszty nie tylko samego wynagrodzenia, ale też dodatkowe wydatki na stworzenie miejsca pracy, wynajem biura, zakup dodatkowego sprzętu, komputera. To też koszty związane z ewentualnymi szkoleniami, koszty wdrożenia i utrzymania oprogramowania księgowego. Warto dokładnie przekalkulować faktyczną listę wydatków związanych z zatrudnieniem własnego księgowego. Jednak z pewnością nie warto traktować zatrudnienia księgowej tylko w kategoriach kosztów.

Własna księgowa to często większa dyspozycyjność i dostępność. Zawsze gdy tego potrzebujesz (oczywiście w granicach godzin pracy) masz specjalistę „pod ręką”. Podobnie z dokumentacją. Co ważne przedsiębiorcy, decydując się na zatrudnienie własnego księgowego, teoretycznie mogą łatwiej zbadać też kwalifikacje kandydata na stanowisko księgowego firmy. Oczywiście jeśli sami są dobrze zorientowani w temacie i potrafią ocenić te kompetencje. Zatrudniając własnego księgowego często potwierdzamy wskazane doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje. Proces rekrutacyjny, w naturalny sposób daje taką możliwość. Współczesna księgowość to nie tylko rejestracja danych księgowych, czy przygotowywanie faktur. To często również doradztwo, konieczność śledzenia bieżących zmian w przepisach, podatkach i prawie, a także umiejętność ich właściwej interpretacji. Polski Ład dobitnie to pokazał. Od potrzeb przedsiębiorcy będzie zależeć jaki zestaw kompetencji powinien mieć zatrudniany księgowy. Czasami może być tak szeroki, że zatrudnienie jednego specjalisty okaże się niewystarczające.

Odpowiedzialność biura rachunkowego
Kliknij i dowiedz się więcej!

Niewątpliwą zaletą zatrudnienia księgowego jest również fakt, że pracownik zajmie się dokumentami bez względu na ich ilość. Może też na bieżąco wspierać pracę innych działów. Z drugiej strony, warto mieć świadomość, że zatrudnienie pracownika to także wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzone księgi rachunkowe i rozliczenia. W większości przypadków księgowy nie posiada ubezpieczenia OC, które pozwala dochodzić ew. rekompensaty za szkody. Koszty błędów, zarówno te finansowe, prawne i wizerunkowe spadają na pracodawcę. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku obsługi biura rachunkowego.

Outsourcing księgowy – wsparcie biura

Jednym z największych atutów korzystania z usług biura rachunkowego jest większe bezpieczeństwo i komfort przedsiębiorcy. Między innymi z uwagi na posiadane przez biuro certyfikaty, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, możliwość elastycznego dopasowania umowy do potrzeb firmy. Szczególne znaczenie ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Duża część biur rachunkowych zadowala się ubezpieczeniem w minimalnym wymaganym zakresie, natomiast coraz więcej zabezpiecza interesy swoich klientów podwyższając wartość oraz zakres swoich polis ubezpieczeniowych. Pamiętajcie jednak: przed urzędem odpowiada podatnik, do biura rachunkowego można zgłosić roszczenie o ewentualne odsetki.

W przypadku biura rachunkowego przedsiębiorca ma możliwość zweryfikowania niezbędnych kompetencji, sprawdzenia czy dane biuro korzysta z nowoczesnych narzędzi, księgowości online, jakie ma specjalizacje, z jakimi firmami do tej pory świadczyło swoje usługi i z jakim rezultatem. Chodzi tu zarówno o rekomendacje, posiadane opinie i referencje ale też zakres oferty i możliwej współpracy. Biura zatrudniają zazwyczaj wielu specjalistów z różnym doświadczeniem, dzięki czemu istnieje większe prawdopodobieństwo, że prowadzone rozliczenia będą robione prawidłowo, a zakres współpracy może być odpowiednio szerszy i bardziej kompleksowy. Poza usługami księgowymi dochodzą często usługi doradcze, kadrowe, podatkowe, a nawet prawne. W dużej część biur, klient otrzymuje indywidualnego opiekuna ale w praktyce ma możliwość korzystania z wiedzy i wsparcia dodatkowych specjalistów. Tak też jest w Audyt Legis.

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe
Dowiedz się więcej o tym jak wybrać dobre biuro rachunkowe

Jedną z zalet zlecenia obsługi księgowej na zewnątrz, jest reprezentowanie przed urzędami. W większości przypadków to pracownik biura księgowego pojedzie za przedsiębiorcę wyjaśnić nieścisłości do ZUS-u, Urzędu Skarbowego lub innych instytucji. Przygotuje też niezbędne dokumenty, a przedsiębiorca najczęściej musi tylko złożyć podpis i czekać na potwierdzenie załatwienia sprawy. To duży komfort dla każdego kto prowadzi firmę. Zamiast stać w kolejce w urzędzie, na poczcie, albo siedzieć przy stercie papierów, można skupić się na istocie prowadzenia działalności. Ważnym aspektem w przypadku usług biura rachunkowego jest też kwestia renomy i wizerunku. Księgowy, który się nie sprawdzi, po prostu poszuka sobie nowej pracy. Bez konieczności chwalenia się poprzednim, nieudanym doświadczeniem. W przypadku biura rachunkowego, które pracuje na swoją renomę, będzie dużo ważniejsze aby utrzymać wysoką jakość usług księgowych. Nie tylko dlatego, że bezpośrednio odpowiada za wszelkie błędy ale też dlatego, że najlepszą reklamą i magnesem dla nowych klientów, są zadowoleni kontrahenci.

Własna księgowość, czy biuro rachunkowe? Rozwój własnego działu księgowego, czy oddelegowanie go na zewnątrz? Odpowiedź na to pytanie (jak to często bywa), zależy od indywidualnej sytuacji. Obie opcje mogą być dobre. Warto przeanalizować to na własnym, konkretnym przypadku, rozważając wszystkie za i przeciw. Mamy nadzieję, że dzisiejszym artykułem trochę Wam to ułatwiliśmy. A jeśli jesteście już zdecydowani i szukacie profesjonalnego biura rachunkowego oraz kompleksowej obsługi księgowej – zachęcamy do kontaktu z Audyt Legis. Zapewniamy jakościowe wsparcie podatkowe, księgowe, kadrowe, a ich zakres będzie zależny od Twoich oczekiwań. Porozmawiajmy o szczegółach!

Zmiana wspólnika w spółce

Zmiana wspólnika w spółce

Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia firmy w Polsce. Korzystanie z niej oznacza, że razem ze swoim wspólnikiem (lub wspólnikami) prowadzicie działalność (we własnym imieniu) realizując wspólny, określony umową cel. A co w przypadku, gdy na pewnym etapie prowadzenia i rozwijania biznesu, Wasze oczekiwania i wizje zaczną się różnić? Co gdy jeden ze wspólników zdecyduje się na rozstanie? Czy możliwa jest zmiana wspólnika w spółce cywilnej? Jak można to zorganizować? W dzisiejszym wpisie odpowiemy na te pytania i podsumujemy najważniejsze informacje na ten zmiany wspólnika w spółce.

Spółka i wspólnicy – najważniejsze informacje

Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym, zespołem wspólników, w której wielopodmiotowość powiązana jest wspólnością majątkową. Majątek spółki, będąc współwłasnością łączną wspólników, opiera się na ich wzajemnym, szczególnym związku osobistym, który kształtuje umowę spółki. Wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność prawną. Oznacza to, że co do zasady wspólnikiem może być każda osoba. Aby było to możliwe od strony formalnej, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych czyli być osobą pełnoletnią oraz nieubezwłasnowolnioną.

Warto pamiętać, że wspólnikiem nie będzie mogła został osoba, która została pozbawiona (prawomocnym wyrokiem sądu) prawa wykonywania działalności gospodarczej, albo zabraniają jej tego przepisy szczególne (np. sędzia lub prokurator nie mogą otworzyć własnej kancelarii). Spotkaliśmy się z pytaniem, czy spółka może zostać wspólnikiem innej spółki cywilnej? Nie. Spółka nie jest wyposażona w zdolność prawną i nie nabywa we własnym imieniu praw. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnikiem została osoba, która pełni już podobną rolę w innej spółce. Wspólnicy mogą między sobą zawrzeć kilka różnych umów spółki cywilnej albo wejść w skład kolejnej spółki z innymi osobami.

Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego nie ma podmiotowości prawnej. Nie przysługuje jej też status przedsiębiorcy. W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Dlatego też osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą w ramach tej spółki muszą posiadać wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. A co w przypadku, gdy z różnych względów zachodzi potrzeba zmiany wspólnika w spółce cywilnej? Czy jest to możliwe, z uniknięciem ewentualnego zamieszania, problemów formalnych, z jednoczesnym utrzymaniem funkcjonowania spółki? Jak się okazuje tak. Choć nie jest to może tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

wypłata ze spółki
Jak realizować wypłaty wspólnikom w spółce? Kliknij i sprawdź!

Zmiana wspólnika w spółce cywilnej

Jak doprowadzić do zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej tak, aby pomimo wystąpienia wspólnika ze spółki, spółka cywilna nadal trwała? Pierwszy sposób znalazł swoje odzwierciedlenie w uchwale SN z dnia 21.11.1995 r., III CZP 160/95. Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie, czy istnieje możliwość nabycia członkostwa w spółce cywilnej na podstawie umowy między nabywcą a zbywcą za zgodą wszystkich wspólników z konsekwencjami prawnymi polegającymi m. in. na przejęciu przez nabywcę zobowiązań zbywcy względem wierzycieli. W orzeczeniu można przeczytać, że dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym i jednocześnie ustępujących z tej spółki. Na ten moment przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce cywilnej. Co więcej, w przypadku spółki cywilnej dwuosobowej rezygnacja jednego ze wspólników staje się równoznaczna z rozwiązaniem spółki. Powyższe rozważania prawne zostały zaaprobowane w uchwale składu 7 sędziów SN z dnia 10.06.2011 r., III CZP 135/10.

Wniosek? Umowa na mocy której dotychczasowy wspólnik zamierzający wystąpić ze spółki przeniesie na nowego wspólnika swoje prawa i obowiązki w spółce cywilnej będzie uważana za nieważną. W przypadku zawarcia takiej umowy dojdzie do rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej w związku z wystąpieniem z niej jednego ze wspólników. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zmiany wspólnika jesteście bez wyjścia. Istnieje sprawdzony sposób, aby uniknąć rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej w związku z chęcią wystąpienia z niej jednego wspólnika. Przede wszystkim należy w pierwszej kolejności powiększyć skład wspólników spółki o kolejnego wspólnika. Dopiero po tej czynności wystąpienie ze spółki cywilnej wspólnika nie spowoduje automatycznie rozwiązania spółki. Wówczas zachowany zostanie minimalny wymóg ciągłości co najmniej dwóch wspólników w spółce cywilnej, a co za tym idzie taka spółka nie ulegnie rozwiązaniu i będziecie nadal mogli prowadzić planowaną działalność. Już z nowym wspólnikiem.

Zmiany w strukturze osobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają powiadomienia o tym sądu rejestrowego, czyli zgłoszenia do KRS, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Zgłoszenie do KRS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznie na Portalu Rejestrów Sądowych. Sąd rozpozna jedynie te wnioski do KRS, które zostaną podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub Profilem Zaufanym przez reprezentanta spółki albo profesjonalnego pełnomocnika.

Zmiana składu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wprowadzenia zmian w KRS, między innymi:

 • zmian w księdze udziałów (wykreślenie dotychczasowego wspólnika i wpisane nowego)
 • przygotowania nowej listy wspólników
 • zmiany w gronie wspólników, których wartość udziałów przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki
 • zmiany umowy spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego.
jak założyć spółkę
Dowiedz się więcej na temat zakładania nowej spółki.

Przystąpienie do spółki nowego wspólnika może być konsekwencją sprzedaży istniejących udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz dotychczasowych wspólników lub na rzecz nowych wspólników, nabyciu istniejących udziałów od zmarłego wspólnika w drodze spadku, przejęciu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki, umorzeniu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki, objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce.
Po uzyskaniu członkostwa w spółce cywilnej, nowy wspólnik swój wpis w CEIDG musi uzupełnić o NIP i REGON spółki cywilnej. Pamiętajcie też, że zmiany składu osobowego, spółka musi zgłosić w urzędzie statystycznym i skarbowym.

Zmiana wspólnika w 3 prostych krokach

Dla ułatwienia, na przykładzie spółki dwuosobowej, podpowiemy Wam jak zorganizować zmianę wspólnika krok po kroku. Jeśli mimo przygotowanej instrukcji będziecie mieć dodatkowe wątpliwości i pytania, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Mamy szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami w podatkach, przepisach i chętnie porozmawiamy o Twojej spółce!

KROK 1
Pierwszym krokiem może być przystąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika. Dzięki temu spółka będzie mieć przez pewien okres czasu 3 wspólników. Taką zmianę można wykonać poprzez sporządzenie aneksu do umowy spółki, w którym to nowy wspólnik złoży oświadczenie o przystąpieniu do spółki cywilnej. Natomiast dotychczasowi wspólnicy wyrażą na to pisemną zgodę. Trzeba pamiętać przy tej okazji, aby zmienić nazwę spółki, uwzględniając fakt przystąpienia do niej nowej osoby. Wiąże się to też z koniecznością uregulowania na nowo (w umowie spółki) stosunku każdego wspólnika do udziału w zyskach.

KROK 2
Drugim istotnym krokiem jest wystąpienie ze spółki cywilnej dotychczasowego wspólnika (który planował ją opuścić). Ta czynność spowoduje, że w spółce pozostanie dwóch wspólników. Dwóch, czyli minimalna ilość do tego, aby spółka mogła nadal funkcjonować. Co ważne pierwszy i drugi krok można przeprowadzić niemal dzień po dniu. Nie ma potrzeby zachowania określonego terminu, czy odczekania określonego czasu. Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej można przeprowadzić na trzy sposoby:

 • poprzez wypowiedzenie udziału z zachowaniem terminów wypowiedzenia,
 • poprzez wypowiedzenie udziału w trybie natychmiastowym
 • na mocy porozumienia stron o wystąpieniu wspólnika ze spółki.

Najlepszym i najprostszym sposobem będzie zawarcie porozumienia stron o wystąpieniu wspólnika ze spółki. Należy tylko pamiętać, aby wskazać dokładnie dzień, w którym wspólnik występuje ze spółki, jak również uregulować w porozumieniu rozliczenia finansowe stron.

KROK 3
W ostatnim kroku, w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki, należy sporządzić stosowny aneks do umowy spółki cywilnej, w którym wspólnicy uwzględnią zmiany w treści umowy spółki i nowe warunki współpracy. W aneksie należy uwzględnić zakres składu osobowego, udział wspólników w zyskach, oraz nazwę spółki. Ostatnią sprawę, którą musicie formalnie załatwić będzie zgłoszenie zmian w urzędzie skarbowym i statystycznym.