Category: Aktualność

Mechanizm płatności podzielonej. Jak działa Split Payment.

Mimo, że pojęcie mechanizmu płatności podzielonej dla większości powinno być już znane, nadal trafiają do naszego biura zapytania i wątpliwości z tym związane. To nie dziwi, zwłaszcza gdy przyjrzymy się przepisom i praktycznej stronie tematu. Split payment budzi wątpliwości nie od dziś, zatem postanowiliśmy zebrać i podsumować najważniejsze informacje w jednym miejscu, przy okazji odpowiadając na niektóre z Waszych pytań. Zapraszamy!

Czym jest mechanizm płatności podzielonej i kogo dotyczy?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na płatności za nabyty towar lub usługę, która odbywa się w następujący sposób:

1. wartość sprzedaży netto wpłaca się jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy

2. pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłaca się natomiast na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

MPP obowiązuje od 1 lipca 2018 roku i stosuje się go wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w PLN na rzecz innych podatników VAT.

Kogo dotyczy split payment

• wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie formy i skali prowadzonej firmy

• od 1 listopada 2019 r. jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych

• w przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny.

Obowiązkowy split payment dotyczy płatności za:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Obowiązkowy split payment obejmuje towary i usługi, głównie objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przerzuceniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę lub odpowiedzialnością podatkową. Środki, które znajdują się na (subkoncie) rachunku VAT, z zasady przeznaczone są na następujące zobowiązania:

 • zapłatę podatku VAT,
 • z tytułu podatku VAT dotyczącego zakupów u kontrahenta,
 • CIT, akcyza, cło,
 • składki ZUS.

Split payment nie dotyczy natomiast konsumentów (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej) i przedsiębiorców, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT. Nie musicie stosować mechanizmu płatności podzielonej w przypadku:

 • faktur dokumentujących sprzedaż towaru/usługi objętych obowiązkowym MPP na
 • kwotę niższą lub równą 15 tys. zł brutto,
 • faktur dokumentujących sprzedaż towarów lub usług mieszanych (tj. towarów/usług objętych i nieobjętych obowiązkowym MPP) o łącznej wartości niższej lub równej         15 tys. zł brutto,
 • rozliczeń w formie potrąceń, o których mowa w art. 498 KC,
 • uregulowań należności wynikających z faktury, która dokumentuje transakcje w ramach wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Mechanizm płatności podzielonej – o czym musicie pamiętać?

Do końca października 2019 r. mechanizm płatności podzielonej znajdował zastosowanie, gdy dostawca i nabywca towarów był czynnym podatnikiem VAT, przedmiotem dostawy były towary występujące w załączniku do ustawy o VAT (nr 11), a wartość sprzedanych towarów w ramach jednej transakcji przekracza sumę 20.000 zł. Można powiedzieć, że split payment zastąpił dotychczas stosowany mechanizm rozliczania podatku VAT od sprzedaży niektórych towarów i usług, czyli odwrotne obciążenie.

Teraz sytuacja wygląda nieco inaczej. Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę z adnotacją mechanizm podzielonej płatności, jeżeli wartość faktury opiewa na minimum 15.000 zł. brutto, dostawcą towaru lub usługi jest czynny podatnik VAT, a nabywcą towarów jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, spółkę osobową lub spółkę kapitałową. Wspomnieliśmy wyżej, że istotne jest co jest przedmiotem sprzedaży wykazanej na fakturze. Spis usług i towarów został zawarty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (załącznik zawierający towary i usługi objęte mechanizmem split payment). O czym jeszcze musicie pamiętać?

Transakcje objęte obowiązkowym MPP muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe założone dla działalności gospodarczej, czyli przez konta firmowe. Gdy sprzedawca wystawia fakturę sprzedaży z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności z wliczoną już stawką VAT na fakturze, nabywca otrzymując taką fakturę ma obowiązek ją uregulować również poprzez mechanizm split payment. Musicie mieć zatem konto VAT. Wasz bank lub SKOK otworzył już takie konto automatycznie, kiedy weszły w życie przepisy w 2018 r.). Oczywiście jeśli korzystacie z konta firmowego. Co ważne, nie musicie znać tego numeru. Nie trzeba też umieszczać go na fakturach. Mechanizm rozdzielania płatności następuję w systemie bankowym, automatycznie. A co w przypadku gdy prowadząc działalność, korzystacie z konta prywatnego? W takim przypadku nie będziecie mogli przyjmować ani zlecać płatności objętych obowiązkowym MPP. A to może rodzić pewne problemy…

Konsekwencje za niestosowanie obowiązkowego MPP dla sprzedawcy

Jeżeli macie obowiązek zastosowania MPP ale wystawicie fakturę z jego pominięciem, organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Ten rodzaj sankcji będzie naliczany wyłącznie od wartości kwoty VAT, która przypada na dostawę towarów i usług objętych obowiązkowym MPP. Co więcej, jeżeli prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą, za to wykroczenie możecie ponieść karę, a w zasadzie grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych. Możecie uniknąć grzywny jeśli nabywca ureguluje w MPP całą kwotę, która odpowiada kwocie VAT, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie objęte obowiązkowym MPP.

Konsekwencje za niestosowanie obowiązkowego MPP dla kupującego

Konsekwencje finansowe dla nabywcy (kupującego) za niestosowanie MPP są podobne jak w przypadku sprzedawcy. Organ podatkowy może ustalić sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT, która przypada na nabyte towary lub usługi objęte obowiązkowym MPP. Dodatkowo, gdy kwota należności zostanie opłacona z pominięciem MPP, mimo zawarcia na fakturze adnotacji, że płatność powinna być dokonana w MPP, to nie będziecie mogli jej zaliczyć w koszty podatkowe. Jeżeli uznaliście za koszt uzyskania przychodu wydatek w części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku VAT (np. zlecono przelew zwykły pomimo wskazania na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności), w miesiącu, w którym to nastąpiło, należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo zwiększyć przychody.

 A jakie są wyłączenia? Znajdziecie je (i kilka innych dodatkowych informacji) w serwisie podatkowym.

Mechanizm płatności podzielonej – częste problemy

Split payment nie jest bardzo skomplikowaną procedurą. Mimo, że przepisy doczekały się aktualizacji, pojawiło się kilka nowych rozwiązań, problemy i wątpliwości pojawiają się wśród przedsiębiorców. Z kilkoma zetknęliśmy się także my. Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze, dodając od razu krótkie wyjaśnienie.

Co gdy faktura jest niższa niż 15000 ale dotyczy towarów określonych w ustawie?

Gdy faktura jest poniżej 15.000 zł. a dotyczy np. w całości lub w części towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, podatnik ma możliwość dobrowolnie zapłacić całość faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zapłacić całość faktury standardowym przelewem, albo zapłacić część faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a część za pomocą standardowego przelewu.

Podatnik zwolniony z VAT a split payment

Wielu podatników zwolnionych z VAT zastanawia się czy mają obowiązek opłacania faktury z MPP opiewającej na minimum 15.000 zł brutto. Jak już wiecie, a potwierdzenie możecie znaleźć w art. 19 pkt 2 ustawy prawo przedsiębiorców, podatnicy są zobowiązani do stosowania mechanizmu split payment przy płatności za fakturę o wartości minimum 15.000 zł. brutto. Nie ma w przepisach ani ustawy o VAT ani ww. ustawy rozgraniczenia ani uwypuklenia, że zapłata za faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” płacą jedynie czynni podatnicy VAT. Wniosek wydaje się być zatem oczywisty. Zobligowani do zapłaty za tego typu faktury na kwotę przynajmniej 15.000 zł brutto są wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, czyli czynni podatnicy VAT, zwolnieni podatnicy VAT przedmiotowo i podmiotowo, ale też osoby nieprowadzące działalności, ale zarejestrowane do VAT.

Transakcje krajowe, zagraniczne a mechanizm podzielonej płatności

Do naszego biura trafiło też pytanie, co w sytuacji gdy zagraniczny kontrahent z UE i spoza UE wystawia polskiemu podatnikowi fakturą na kwotę znacznie powyżej 15.000 zł brutto a ponadto towary lub usługi zawierają się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT? Warto wspomnieć i podkreślić w tym przypadku, że MPP dotyczy tylko i wyłącznie rozliczeń transakcji krajowych sprzedaży towarów lub usług (zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) i nie ma zastosowania gdy zakup towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT nastąpił od kontrahenta zagranicznego.

Czy można uwolnić środki z rachunku VAT?

To kolejne, dość częste pytanie przedsiębiorców. Na rachunku VAT mogą nagromadzić się środki finansowe, które można uwolnić. Wówczas trzeba złożyć wniosek do urzędu skarbowego o przekazanie ich na rachunek rozliczeniowy. Po złożeniu wniosku, urząd ma 60 dni na podjęcie decyzji. Może pozytywnie rozpatrzyć Wasze zgłoszenie, albo odmówić wydania zgody. Ryzyko odmowy jest duże jeśli posiadasz zaległości w VAT lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. Od 1 listopada 2019 r., kiedy jak wspominaliśmy zmieniły się przepisy, pojawiła się odwołania do negatywnej decyzji urzędników. A w niektórych wypadkach jest o co powalczyć.

Co istotne, złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie będzie blokować możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT w czasie, w którym naczelnik urzędu skarbowego będzie rozpatrywał wniosek.

To tylko niektóre pytania jakie mają prawo się pojawić w związku z mechanizmem płatności podzielonej. Jeśli w dzisiejszym artykule nie znaleźliście odpowiedzi na interesujące Was zagadnienie. Nie poruszyliśmy wątku, który budzi Wasze wątpliwości, pamiętajcie że możecie skontaktować się bezpośrednio z nami. A najlepiej jeśli porozmawiamy o stałej opiece księgowej i podatkowej naszego biura. Wtedy zyskujecie pewność, że wszelkie rozliczenia są prowadzone w prawidłowy sposób.

Chętnie przejmiemy i weźmiemy na siebie kluczowe procesy i obowiązki związane ze sprawami rachunkowymi, podatkowymi i kadrowymi w Waszej firmie. A Wy będziecie mogli w tym czasie skupić się na tym co najważniejsze, czyli prowadzeniu i rozwijaniu Waszej działalności! Zapraszamy do kontaktu.

Do usłyszenia 🙂

Zespół Audyt Legis

Likwidacja działalności – o czym musisz wiedzieć?

Aktualna sytuacja przedsiębiorców, mówiąc dyplomatycznie, jest skomplikowana. Pandemia COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie, do tego niekończące się obostrzenia, trudny 2020 rok, mniejsze zainteresowanie klientów, wstrzymany rozwój i przekreślone plany – to tylko kilka powodów, przez które część przedsiębiorców nie widzi dla siebie przyszłości i rozważą zamknięcie działalności gospodarczej.

Trudno się temu dziwić, tak jak trudno jest przewidzieć kiedy ogólna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna się ustabilizuje. Jeśli stoicie przed tą trudną decyzją, dzisiejszy wpis będzie dla Was szczególnie pomocny. Podsumowaliśmy w nim najważniejsze informacje dotyczące likwidacji firmy, jak również te mniej oczywiste, które pozwolą Wam sprawnie przejść przez ten proces. Dowiecie się jak w praktyce wygląda zamknięcie działalności, oraz gdzie szukać dodatkowego wsparcia. Zapraszamy!

O czym musisz wiedzieć?

Pierwsza i najważniejsza sprawa – rezygnując z działalności nie wystarczy, że przestaniecie świadczyć usługi, albo zamknięecie siedzibę firmy. Za tą decyzją idzie w parze szereg czynności formalnych i obowiązków jakie ma większość przedsiębiorców likwidujących swoją działalność.

Wśród nich znajdują się:

·       wyrejestrowanie działalności z CEIDG

·       wyrejestrowanie działalności z ZUS

·       obowiązki podatkowe

·       spis z natury

·       wykaz składników majątku

·       dodatkowe wnioski i dokumenty

O czym jeszcze musicie wiedzieć? Wraz z zamknięciem firmy, należy uregulować niezbędne kwestie podatkowe, w tym zapłacić podatek za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Należy opłacić go na dotychczasowych zasadach (jeśli jesteście opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) lub w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień (jeśli jesteście opodatkowani na zasadach karty podatkowej). Deklaracje roczne – składacie bez zmian – w terminie przewidzianym dla zeznań podatkowych.

Musicie pamiętać, że w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej, majątek, który należał do firmy, staje się majątkiem prywatnym osoby prowadzącej działalność. Pozostaje on do Waszej dyspozycji. Jeśli zdecydujecie się go sprzedać, może pojawić się konieczność opłacenia podatku dochodowego. Chyba, że odczekacie sześć lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym przestaliście prowadzić działalność gospodarczą), wtedy unikniecie opłaty.

Skoro jesteśmy przy podatkach, warto zwrócić uwagę na kwestię VATu. Zamykając firmę (jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT) nie możecie zapomnieć o rozliczeniu się z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług. Aby to zrobić, konieczne będzie sporządzenia odrębnego spisu z natury dla celów podatku VAT. Co więcej, musicie poinformować o zamknięciu Urząd Skarbowy. Macie na to 7 dni od dnia zakończenia działalności. Zgłoszenie i uzupełniony formularz VAT-Z, możecie złożyć elektronicznie przez Portal Podatkowy lub poprzez e-Deklaracje.

Jak widzicie, przedsiębiorca zamykający działalność musi wypełnić niezbędne formalności związane między innymi z wyrejestrowaniem firmy w urzędach i instytucjach. Jak zatem wyrejestrować działalność? Poniżej krótko to podsumowaliśmy w przypadku działalności jednoosobowej i spółki.

Jak wyrejestrować działalność jednoosobową?

Proces zamykania działalności nie należy do skomplikowanych, wymaga jednak dopilnowania określonych czynności i formalności. Najważniejsza i podstawowa sprawa to złożenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o wykreślenie działalności. Musicie zrobić to w terminie 7 dni od faktycznego zaprzestania działalności.

Na stronie CEIDG znajdziecie dodatkowe wskazówki i zasady wykreślenia z Centralnej Ewidencji. Znajdziecie tam też gotowe wnioski do wydruku i uzupełnienia. Wystarczy kliknąć na ten link.

Złożyć wniosek możecie na kilka sposobów. Można zrobić to osobiście w urzędzie miasta albo gminy. Wystarczy przygotować i wydrukować wniosek, a potem pojawić się z nim w urzędzie i złożyć we właściwym okienku. Możecie wypełnić go elektronicznie, bez rejestracji, na stronie CEIDG, a w trakcie wizyty w urzędzie podajecie tylko numer Waszego wniosku.

Złożyć wniosek możecie też drogą telefoniczną. Wtedy wypełniacie dokumenty z pomocą konsultanta przez telefon. Natomiast tak jak w poprzednim sposobie i tak pojawia się konieczność osobistej wizyty w urzędzie (pamiętając zabrać dowód osobisty). Po złożeniu wniosku, uzyskacie pokwitowanie, co w zasadzie zamyka sprawę.

Inną możliwością jest wyrejestrowanie firmy listownie. Będzie to jednak związane z koniecznością poświadczenia notarialnego autentyczności Waszego podpisu we wniosku, co może generować dodatkowe koszty i zabierze więcej czasu. Najwygodniejszym sposobem jest zamknięcie działalności jednoosobowej online. Dzięki temu unikniecie wycieczek, stania w kolejkach i zamieszania (urzędy pracują w czasie pandemii w ograniczonym zakresie). Aby zamknąć firmę przez Internet, wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl, wypełnić wniosek i podpisać go Profilem Zaufanym (lub podpisem kwalifikowanym). Zamknąć działalność, można poprzez stronę CEIDG wypełniając formularz CEIDG-1 i podpisując go elektronicznie. A jak ten proces wygląda w przypadku spółki cywilnej?

Jak wyrejestrować spółkę cywilną?

Kiedy działalność kończy spółka cywilna, każdy wspólnik musi zdecydować, czy chce samodzielnie kontynuować działalność gospodarczą, czy kończą definitywnie dotychczasową aktywność. Jeśli planujecie ją kontynuować samodzielnie – będziecie musieli złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG i zmienić też formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli definitywnie kończycie działalność w spółce, bez samodzielnej kontynuacji, będziecie trzeba złożyć wniosek o wykreślenie swojej działalności z rejestru. Co ważne, poza samym wykreśleniem lub aktualizacją wpisu CEIDG, trzeba pamiętać o likwidacji numerów identyfikacyjnych spółki. Co w praktyce oznacza złożenie formularza NIP-2 do urzędu skarbowego oraz formularz RG-OP w GUS. Pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników, tak jak wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego (może to oczywiście zrobić w ich imieniu ustanowiony pełnomocnik). A co z ZUS’em?

Po złożeniu złożeniu wniosku CEIDG-1, ZUS wyrejestruje Waszą firmę automatycznie – sporządzi za Was formularz ZUS ZWPA oraz wyrejestruje jako płatnika składek. Na tym samym wniosku możecie też zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracowników i zgłoszonych członków ich rodziny (ZUS wyrejestruje wskazane osoby sporządzając formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA). Na wyrejestrowanie zatrudnionych pracowników macie 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń.

Składki ZUS za dany miesiąc opłacacie w miesiącu następnym (do 10 lub 15 dnia następnego miesiąca), a ostatnią składkę – już po zamknięciu firmy. Jej wysokość oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, czyli jeśli wniosek złożono w połowie miesiąca, opłaca się połowę składki. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacona w pełnej wysokości.

Pamiętaj! Ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązywało jeszcze przez 30 dni od momentu zakończenia działalności

Obowiązki przedsiębiorcy przy zamykaniu działalności gospodarczej

Jak już zdążyliście się przekonać, obowiązków związanych z likwidacją firmy jest całkiem sporo. Jeśli zatrudnialiście pracowników, macie obowiązki płatnika podatku dochodowego.

Konieczne będzie złożenie deklaracji:

·       PIT – 4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy),

·       PIT- 8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym),

·       IFT-1R  (informacja  o  wysokości  przychodu  (dochodu)  uzyskanego  przez  osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania),

·       PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich)

·       Informację PIT-11 (o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy)

Poza wspomnianymi obowiązkami musicie pamiętać o pewnych dodatkowych kwestiach, takich jak rozwiązanie umów z pracownikami. Dobrze będzie zrobić to zanim sprawa nabierze rozpędy. Poza tym, jeśli korzystaliście z kasy fiskalnej, będziecie musieli ją wyrejestrować.

Kolejnym, bardzo ważnym obowiązkiem zamykając działalność gospodarczą jest sporządzenie wykazu składników majątku oraz spisu z natury na dzień zamknięcia działalności.

Spis z natury musicie sporządzić, jeśli prowadziliście podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) lub opłacaliście podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wykaz ten powinien zawierać nazwę, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków jakie ponieśliście na nabycie danego składnika, oraz wartość nabywczą. Składniki majątku, ujęte w wykazie stanowią twoją własność i nie są uwzględniane przy ustaleniu dochodu na dzień zamknięcia działalności czyli nie podlegają opodatkowaniu na ten dzień. Dopiero ich sprzedaż może spowodować, że uzyskacie przychód, od którego będzie trzeba zapłacić podatek, o czym już wspominaliśmy.

Jeśli chodzi o spis z natury, czyli tak zwany remanent likwidacyjny, obowiązek jego sporządzenia nie dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe i podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. W remanencie tym, wskazujecie pozostałe w firmie towary handlowe, materiały, wyroby i produkcję w toku (jeśli dotyczy). Jeśli jesteście opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – spis powinien dodatkowo obejmować rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia. Co do zasady, nie ma gotowego wzoru na spis z natury, trzeba sporządzić go samodzielnie. Nie oznacza to jednak, że zostajecie z tym całkiem sami. Możecie skorzystać z dodatkowej pomocy!

Pomoc w zamknięciu działalności

Nasze biuro rachunkowe na co dzień pomaga przedsiębiorcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem i rozliczaniem działalności. Staramy się być wsparciem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Nawet jeśli dotyczy to zamknięcia działalności.

Chętnie przeanalizujemy Waszą sytuację indywidualnie, podpowiemy najlepsze rozwiązania. Posiadamy nie tylko właściwe rozeznanie, bieżącą wiedzę ale też doświadczenie, którym chętnie się podzielimy (z korzyścią dla Waszej działalności!). Może się okazać, że nie tylko ułatwimy Wam samą likwidację firmy i sprawnie przeprowadzimy Was przez cały proces, nie tylko przejmiemy organizację, kontakt z urzędami ale być może będziemy w stanie znaleźć alternatywny scenariusz, w którym nie będzie konieczności definitywnej likwidacji firmy. To da Wam pewność, że określona decyzja będzie właściwa i pozwoli Wam uniknąć jeszcze większych rozczarowań.

Ostateczną decyzję oczywiście pozostawiamy Wam. Zanim jednak ją podejmiecie, zachęcamy przeanalizować wszystkie dostępne możliwości, aspekty i wyjścia z sytuacji. Najlepiej „na chłodno”. Będzie to możliwe dopiero, gdy poznamy dokładniej Waszą sprawę i Wasze oczekiwania.

Jak możemy Wam pomóc?

· Sporządzanie dokumentacji, wniosków, aktów itp.

· Opiniowanie i sporządzanie umów

· Doradztwo strategiczne

· Organizacja i formalności związane ze sprawami pracowniczymi

· Opracowywanie dokumentów w związku z przekształceniem likwidacją lub rozwiązywaniem firmy

· Reprezentowanie klienta przed organami rejestrowymi

· Reprezentowanie klienta przed US i ZUS

Sprawdźcie naszą ofertę, skontaktujcie się z nami i wspólnie zaplanujmy dalsze działania!

Do usłyszenia 🙂

Zespół Audyt Legis

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2020 r. Omówienie oraz darmowe wzory.

Wspomniana umowa kupna-sprzedaży jest jedyną obowiązującą w naszym kraju formą prawną przeniesienia własności samochodu na inną osobę prywatną. Zdarza się, że brak wiedzy co do poprawności jej sporządzenia może prowadzić do nieprzyjemności, których łatwo można było uniknąć. Dlatego też pozwólcie, że dzisiaj wyjaśnimy, co taka umowa powinna zawierać i o czym nie można zapomnieć, a także udostępnimy Państwu bezpłatne wzory do pobrania. Zapraszamy do lektury. 🙂

Umowa i jej składniki

Na początek przedstawimy co taka typowa umowa zawiera, a także co można w niej zamieścić na swoją korzyść, jednak najpierw omówmy podstawę prawną ów umowy sprzedaży samochodu, a następnie będzie już segment artykułu z gotowymi wzorami do pobrania.

Podstawowe informacje dotyczące transakcji

Najbardziej podstawowymi informacjami są: miejsce i data zakupu samochodu. Są to ważne informacje, które są czasami wykorzystywane przez handlarzy, aby ochronić się przed zapłaceniem podatku. Kupujący nierzadko ustalają termin transakcji z kilkudniowym opóźnieniem. Daje im to więcej czasu chociażby na zarejestrowanie samochodu czy załatwienie wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem. Pamiętając, że jest to 30 dni od dnia zakupu, możemy uzyskać dodatkowy czasy, gdyż teoretycznie do dnia transakcji wpisanego w umowie jesteś jedynie użytkownikiem, a nie właścicielem pojazdu. Może to stanowić pewne zagrożenie dla osoby sprzedającej, gdyż wszelkie mandaty z fotoradarów przyjdą do poprzedniego właściciela. Z drugiej strony musimy pamiętać, że w takim wypadku posługujesz się cudzym samochodem, co jest nielegalne. Jedynym dokumentem, który by Cię do tego uprawniał jest umowa użyczenia. Bez niej, sprzedający może zgłosić kradzież pojazdu, a ty możesz zostać uznanym za złodzieja.

Także, ze względu na powyższe, jako sprzedający nie powinieneś zgadzać się na ustalenie daty na opóźniony termin. A jeśli chodzi o datę wsteczną? To jest z kolei czerwone światło dla kupującego. Sprzedający w takim wypadku może uzyskać większy zwrot za polisę z tytułu zmiany właściciela samochodu. Jednak Ty nie masz pewności co się działo z pojazdem na krótko przed podpisaniem umowy. Zgadzając się na termin z parodniowym wyprzedzeniem, ryzykujesz, że wszelkie mandaty i tym podobne będą przypisane na Twoje imię. Także w idealnym scenariuszu, staramy się zapisywać dane omów kupna sprzedaży tak, aby zgadzały się one ze stanem faktycznym. Jest także możliwość, aby w umowie zapisać informację o odbiorze samochodu przez kupującego w określonym dniu, niekoniecznie w dniu zakupu.

Informacje podstawowe o stronach transakcji

Tradycyjny wzór umowy sprzedaży samochodu wymaga podania podstawowych danych właściciela auta oraz kupującego. Rzecz jasna ważne, aby sprawdzić zgodność tych danych z dokumentami osób zawartych w umowie. Niezależnie od tego, czy kupujesz czy sprzedajesz, pamiętaj sprawdzić dokumenty drugiej strony. Zdarzały się już wypadki gdy druga strona posługiwała się nieprawdziwymi dokumentami bądź po prostu cudzymi. Może z tego wynikać wiele komplikacji i problemów, dlatego zwracamy na to Waszą szczególną uwagę.

Dla pewności możesz porównać dane z dowodu osobistego z danymi na prawie jazdy drugiej osoby. Jeśli chcesz kupić pojazd od osoby, która sprzedaje samochód w imieniu osoby trzeciej takiej jak wujek czy mama, musisz zwrócić uwagę na stosowny dokument. Mowa tutaj o upoważnieniu, które powinno być dołączone do umowy jako załącznik. Pamiętaj, że dowód rejestracyjny nie jest dowodem potwierdzającym własność pojazdu. Należy sprawdzić poprzednią umowę kupna sprzedaży lub fakturę, czyli dokumentu przejścia własności na osobę, od której kupujesz auto.

Informacje o aucie

W umowie zawieramy dane dotyczące  modelu, marki, rocznika, nr rejestracyjnego oraz nr VIN i ewentualnie przebiegu oraz własne uwagi. Oczywiście wszystko musi być skrupulatnie uzupełnione. Radzimy także podać dokładną wartość przebiegu zamiast podawać go w zaokrągleniu. W uwagach zamieszczamy wszelkie kwestie dotyczące uszkodzeń, braków, problemów technicznych. Ważna jest też deklaracja właściciela o braku obciążeń finansowych i prawnych (patrz §2). Pozwoli to uniknąć ewentualnych roszczeń ze strony banków.

Informacje dodatkowe o aucie

Ważny punkt, który niestety jest nierzadko pomijany. W większości wypadków, ten element jest zamykany w jednym zdaniu brzmiącym tak: „Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.” Tymczasem jest to pole do dodatkowego zabezpieczenia się zarówno dla kupującego jak i sprzedającego

Jeżeli jesteś kupującym, koniecznie wpisz tu informację o sposobie oględzin samochodu. Jeżeli robiłeś to na parkingu bądź na podwórku, napisz o tym w umowie. Dzięki temu, możesz reklamować wszelkie wady pojazdu ukryte pod spodem. Przykładowo krzywą podłogę, problemy z geometrią pojazdu, przesunięte punkty mocowania zawieszenia itd. Są to elementy, które nie zawsze można zweryfikować podczas oględzin lub jazdy próbnej. A jeśli już mowa o jeździe próbnej. Jeżeli sprzedający na nią się nie zgodził przed zakupem, zawrzyj o tym informację w umowie. Warto zapłacić za rzetelny przegląd pojazdu przed podpisaniem umów kupna sprzedaży. Jeżeli jednak nie poddałeś auta przeglądowi, ważne są informacje, które o stanie technicznym podał Ci sprzedający. Wypisz wszystkie mankamenty, o których się dowiedziałeś.

Zdarza się, że ktoś będzie chciał zafałszować przebieg pojazdu. Możesz tego uniknąć, jeżeli poprosisz sprzedającego o zadeklarowanie na umowie autentyczności przebiegu jeżeli takie deklaracje padają w rozmowie. Jeżeli właściciel samochodu jest pewien przebiegu, który podaje, nie powinien uchylać się od podpisania umowy z krótkim: „Sprzedający deklaruje autentyczność przebiegu zapisanego w §1.” Dzięki temu w razie wykrycia zafałszowania przebiegu niezależnie od tego, czy kupujący wiedział o tzw. kręceniu licznika czy nie.

Ważna jest również wypadkowa historia pojazdu. Jeżeli sprzedający deklaruje bezwypadkowość, tak jak w przypadku przebiegu, koniecznie zawrzyj to w umowie. Wszelkie kolizje i wynikające z tego naprawy blacharskie, które sprzedający ujawnia, warto mieć wypisane w umowie.

To jest ważny punkt również dla sprzedającego. Na podstawie tego, kupujący może Cię pozwać do sądu cywilnego lub nie. Warto w tym miejscu wpisać tak jak w akapicie wyżej sposób oględzin auta, a jeżeli w serwisie kupujący otrzymał dokumentację z przebiegu oględzin, koniecznie trzeba jej kopię dołączyć do umowy – będzie to grało na Twoją korzyść. Gdy na jaw wyjdą usterki inne niż te, które zostały wykryte w serwisie kupujący może mieć pretensje jedynie do warsztatu. W idealnym scenariuszu o wszelkich wykrytych usterkach mówimy w umowie, aby mieć pewność, że kupujący wie co kupuje. Jeżeli nie jesteś pewien przebiegu, ponieważ nie jesteś pierwszym właścicielem auta, wpisz zamiast „przebieg” na przykład „stan licznika przebiegu”, a w punkcie dotyczącym stanu technicznego koniecznie na przykład: „Sprzedający nie potwierdza autentyczności przebiegu z licznika gdyż nie zna historii pojazdu przed jego zakupem”. Taki zapis ochroni Ciebie przed problemami, gdyby kupujący wykrył, że samochód miał przekręcony licznik.

Kwota zawarta w umowie

Często pomiędzy kupującym a sprzedającym dochodzi do ustalenia umownej kwoty zakupu oraz realnej, znacznie wyższej niż wspomniana na umowie. Jednak może to się okazać szkodliwe. Podatek od transakcji i tak płaci się od wartości rynkowej sprawnego samochodu, nie zawsze od kwoty podanej w umowie. Rynkowa wartość jest ustalana indywidualnie w Urzędzie Skarbowym. jeżeli kwota na umowie znacznie się od niej różni. Jednak sam pomysł z podaniem nierzeczywistej kwoty jest żmudny. Podatek od kupna auta wynosi 2%, a zatem od zakupu za 50 tys. zapłacisz 1000 zł. Jeżeli nawet przez urząd skarbowy przejdzie umowa z podaną kwotą 40 tys. zł, to podatek wyniesie 800 zł. Oszczędzisz potem 200 zł. Jednak jak możesz na tym stracić?

Jeżeli nagle pojawi się powód, dla którego będziesz musiał żądać zwrotu pieniędzy, sprzedający zwróci Ci kwotę podaną na umowie.W takiej sytuacja sprzedający może zachować dla siebie różnicę i znów wejść w posiadanie auta. Niestety nie miałbyś wtedy możliwości upominania się o kwotę właściwą.

Podsumowanie

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest zdecydowanie dokumentem, który pozwala na własne konstruowanie jej warunków na swoją korzyść. Ważne jest tylko to, aby zwrócić szczególną uwagę na wspomniane przez nas wyżej kwestie. Jest to umowa, która przy wystarczającej przezorności może dać pokrycie w razie nieprzyjemnych sytuacji. Wiemy, że realia prawne w naszym kraju, potrafią być zawiłe i na pierwszy rzut oka nie do końca rozsądne. Zwłaszcza to powinno nas skłaniać do zachowania ostrożności i skrupulatności.

Do usłyszenia 🙂

Zespół Audyt Legis

Jak stworzyć biznesplan, który działa?

Jak stworzyć biznesplan, który działa?

Co prawda panujące okoliczności dla wielu przedsiębiorców stanowią nie lada wyzwanie, jednak wystarczy się rozejrzeć aby zauważyć, że wyjątkowe czasy stwarzają wyjątkowe szanse na biznes. Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w samym październiku nową działalność rozpoczęło ponad 30 tyś, firm. Firmy, które chcą się utrzymać na rynku, (zwłaszcza dzisiaj) powinny opracować rzetelny biznesplan, który zapewni im stabilną pozycję. Właśnie o przygotowaniu takiego biznesplanu porozmawiamy dzisiaj. 🙂

Czytaj więcej
Konferencje online zakazane. Czy biznes na odległość też stanowi zagrożenie?

Konferencje online zakazane. Czy biznes na odległość też stanowi zagrożenie?

Kolejna fala zachorowań była co prawda do przewidzenia, z kolei nie można tak powiedzieć o jej konsekwencjach dla naszego biznesu. Każdy mógł oczekiwać ograniczeń podobnych do tych w poprzednim lockdownie takich jak krótsze godziny pracy, mniej kontaktu z klientem czy też większe restrykcje na ulicach. Natomiast kto by przewidział, że nielegalne staną się spotkania online? Informacja na tyle dezorientująca, że postanowiliśmy ją rozjaśnić naszym czytelnikom w dzisiejszym artykule. Jak zawsze, życzymy miłej lektury.

Czytaj więcej
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem

Istnieje wiele powodów oraz sposobów rozwiązania umowy o pracę. Możemy pożegnać się z pracownikiem za obustronną inicjatywą lub też możemy trafić na sytuację, w której jedna ze stron składa wypowiedzenie. W zależności od sposobu rozwiązania umowy możemy się liczyć z okresem wypowiedzenia bądź też nie. W tym artykule omówimy i wyjaśnimy jak przygotować wypowiedzenie oraz jakie konsekwencje dany dokument niesie dla pracownika oraz dla pracodawcy. Dodatkowo w dalszej części artykułu zamieszczamy gotowy wzór wypowiedzenia do pobrania bezpłatnie. Zapraszamy i życzymy miłej lektury :).

Czytaj więcej
Fakturowanie reklam na Facebooku

Fakturowanie reklam na Facebooku

Marketing społecznościowy jest współcześnie jednym z podstawowych sposobów na komunikację z klientem i zwrócenie jego uwagi na nasz produkt bądź usługi. Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie strony swojej firmy oraz tworzenie nowych reklam. Natomiast nie dla każdego są jasne kwestie rozliczania tych reklam, dlatego też dzisiaj rzucimy światło na ich zakup oraz fakturowanie. Zapraszamy 🙂

Czytaj więcej
Kalkulator zarobków. Oblicz i porównaj swoje wynagrodzenie.

Kalkulator zarobków. Oblicz i porównaj swoje wynagrodzenie.

Częstym problemem dla pracownika jest brak pewności co do wyceny jego obowiązków. Ile warte jest jego stanowisko, a ile zarabiają osoby robiące to samo w konkurencyjnych firmach? Te same informacje mają również ogromne znaczenie dla pracodawcy. Kalkulator wynagrodzeń pozwoli odpowiedzieć na te pytania i pomoże wskazać ile należy pracownikowi płacić za jego posadę w naszej firmie. Po za kalkulatorem przedstawimy Państwu również odpowiednie formuły do Excela, dzięki którym program będzie pełnił rolę kalkulatora płac. Także bez zbędnych ceregieli zapraszamy do dzisiejszego artykułu.

Czytaj więcej
Odmrażanie turystyki i zwolnienia ze składek. Czyli nadchodzi Tarcza 5.0!

Odmrażanie turystyki i zwolnienia ze składek. Czyli nadchodzi Tarcza 5.0!

23 września w Dzienniku Ustaw zawitała pozycja 1639, która teraz wejdzie w życie. Mowa tu głównie o życiu przedstawicieli branży turystycznej, wystawienniczej oraz estradowej.  Jakie formy pomocy będą dostępne dla tych ludzi, kiedy można zacząć składać pierwsze wnioski i czym ta Tarcza różni się od poprzednich? Tego dowiecie się już teraz, w naszym najnowszym artykule. Zapraszamy!

Czytaj więcej
Podatki 2021 - nadchodzące zmiany w CIT,PIT oraz ryczałcie

Podatki 2021 – nadchodzące zmiany w CIT,PIT oraz ryczałcie

Zaczynamy machać na powitanie zbliżającej się nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Celem nadchodzących zmian jest umocnienie mechanizmu podatkowego w kraju, a ów zmiany będą miały szczególne znaczenie dla spółek komandytowych oraz wielkich koncernów. Co nowy pakiet będzie oznaczał dla Ciebie? Zapraszamy do lektury 🙂

Czytaj więcej