Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem

Istnieje wiele powodów oraz sposobów rozwiązania umowy o pracę. Możemy pożegnać się z pracownikiem za obustronną inicjatywą lub też możemy trafić na sytuację, w której jedna ze stron składa wypowiedzenie. W zależności od sposobu rozwiązania umowy możemy się liczyć z okresem wypowiedzenia bądź też nie. W tym artykule omówimy i wyjaśnimy jak przygotować wypowiedzenie oraz jakie konsekwencje dany dokument niesie dla pracownika oraz dla pracodawcy. Dodatkowo w dalszej części artykułu zamieszczamy gotowy wzór wypowiedzenia do pobrania bezpłatnie. Zapraszamy i życzymy miłej lektury :).

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Co to oznacza? Odpowiedź w tym wypadku znajdziemy w Kodeksie Pracy (Art. 30), który mówi nam, że rozwiązanie umowy o pracę może wyjść zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Tutaj jedna ze stron przedstawia swoje warunki zakończenia współpracy, a druga strona się z nimi zgadza. To nazywamy właśnie porozumieniem. Obie strony przystają na konkretny termin, okoliczności oraz inne warunki rozwiązania umowy i nie ma znaczenia czy te ustalenia zostały zaproponowane przez pracodawcę czy też pracownika. Należy pamiętać, że jeśli na pisemne wypowiedzenie nie będzie pisemnej odpowiedzi, będzie to oznaczało, że druga strona nie zgadza się na przedstawione warunki. A co dokładnie powinno znaleźć się w rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron?

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Wypowiedzenie za porozumieniem oraz co w nim należy zawrzeć?

Mówimy tutaj o jednej z częściej praktykowanych form rozwiązywania umowy o pracę. Głównie dlatego, że pracownik i pracodawca, zazwyczaj są w stanie się porozumieć i wspólnie opracować rozwiązanie pasujące dla wszystkich. Kolejnym atutem jest prostota przygotowania dokumentu, natomiast mimo to udostępniamy jego wzór do pobrania na dole wpisu, żeby oszczędzić Wam czasu. A teraz skupimy się na pozostałych formach rozwiązania umowy o pracę – z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak również bez zachowania tego okresu. Najpierw jednak wskażmy czego wymaga wypowiedzenie za porozumieniem:

 • miejscowość i data
 • dane pracownika i pracodawcy
 • prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania
 • sposób w jaki obie strony zgadzają się rozwiązać umowę
 • warunki na jakich będzie świadczona praca do czasu rozwiązania umowy
 • data i podpis
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Umowa o pracę a okres wypowiedzenia

Wcześniej warto jeszcze pomówić o samym okresie wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia uznajemy czas, który ma upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy z mocy ów oświadczenia. Okres ten może być dłuższy niż ten wynikający z Kodeksu Pracy, natomiast nie może być on krótszy niż ten określony w ustawie.

Gdy umowa o pracę jest zawarta na czas określony, to zakończenie stosunku pracy następuje w dniu wyznaczonym w umowie. Należy przy tym wspomnieć, iż czas określony w takiej umowie nie może przekroczyć 33 miesięcy. Inaczej to wygląda w wypadku umowy na czas nieokreślony. Tutaj okres wypowiedzenia zależy od czasu jaki pracownik przepracował w firmie. Wygląda to tak:

 • Okres 2 tygodni — w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy
 •  Okres 1 miesiąca — w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy
 •  3 miesiące — zatrudnieni przez co najmniej 3 lata.

Z kolei tutaj okresy w przypadku umowy na okres próbny:

 • Okres 3 dni roboczych – jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • Okres 1 tygodnia – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • Okres 2 tygodnie – jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Do okresu zatrudnienia wliczany jest przepracowany czas u danego pracodawcy, lecz w niektórych przypadkach może być również wliczony czas pracy u poprzedniego pracodawcy. Kiedy? Przykładowo gdy w danej firmie zmieni się właściciel. Co ważniejsze, w trakcie okresu wypowiedzenia, pracodawca może zwolnić pracownika z jego obowiązku świadczenia pracy. Może to zrobić w całości lub tylko częściowo. Pracodawca powinien wiedzieć, że w takim wypadku pracownikowi wciąż przysługuje prawo do wynagrodzenia. Mając już nakreślone czym jest okres wypowiedzenia, możemy przejść do kolejnej formy wypowiedzenia umowy o pracę. Z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez jego zachowania. Darmowe wzory obu wypowiedzeń można natomiast pobrać klikając na poniżej

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (przewidzianego w przepisach) może złożyć i pracownik i pracodawca. Różnica jest jedynie taka, że na pracodawcy (w przypadku umowy na czas nieokreślony) spoczywa obowiązek uzasadnienia powodów wypowiedzenia. Pracodawca w wypowiedzeniu musi też poinformować pracownika o przysługujących mu prawach. Co dokładnie musi zawierać wypowiedzenie?

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Co zawiera wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia:

 • miejscowość i datę,
 •  dane pracodawcy i dane pracownika
 •  oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy
 •  oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z dokładnym określeniem terminu
 •  podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej
 • dodatkowo w przypadku pracodawcy – uzasadnienie wypowiedzenia i pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy

A teraz przechodząc dalej, powiemy o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Można nazwać to specyficzną sytuacją, na którą warto spojrzeć oczami obu stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pracownik może wypowiedzieć swoja umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ściśle określonych przypadkach. Jednym z nich jest łamanie jego praw czy też naruszenie obowiązków pracodawcy. Przykładem jest sytuacja, w której zdrowie pracownika jest narażone przez szkodliwy wpływ wykonywanej pracy, a pracodawca nie poprawia tego stanu. W takim wypadku, pracownikowi potrzebne jest tylko stosowne orzeczenie lekarskie

Pracownik chcąc rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, musi zrobić to na piśmie. Musi określić w wypowiedzeniu przyczynę, która jest uzasadnieniem decyzji o rozwiązaniu umowy. Takie pismo pracownik może złożyć w terminie miesiąca od uzyskania informacji o okolicznościach, które uzasadniają wypowiedzenie. A jak sytuacja wygląda od strony pracodawcy?

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Tak jak w przypadku pracownika, aby pracodawca mógł rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, muszą pojawić się do tego konkretne przesłanki. Wśród nich należy wymienić rażące naruszenie przez pracownika jego obowiązków lub też popełnienie przez niego przestępstwa, co uniemożliwiałoby dalsze zatrudnienie go na danym stanowisku. Podobnie w przypadku utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy, czy nadmiernie przedłużającej się nieobecności (po zakończeniu okresu ochronnego). Tak jak pracownik, pracodawca na złożenie wypowiedzenia ma miesiąc od momentu gdy uzyska informację o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno zawierać:

 • miejscowość i datę
 • dane pracodawcy i dane pracownika
 • w przypadku pracownika – oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy z określeniem daty jej zawarcia (oraz stron umowy)
 • w przypadku pracodawcy – oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy z określeniem daty jej zawarcia (oraz stron umowy), oraz pouczenie o prawie pracownika do odwołania się w sądzie pracy
 • w przypadku pracownika i pracodawcy – uzasadnienie powodów rozwiązania umowy
 • podpis strony wypowiadającej umowę i strony przyjmującej

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno zawierać:

Liczymy, że przedstawione dziś informacje, okażą się dla Was pomocne. Nie jest tajemnicą, że rozwiązanie stosunku pracy nie zawsze może przebiegać prosto i klarownie, dlatego zależało nam, aby ten temat poruszyć tak dla pracodawcy jak i pracownika. Poniżej znajdziecie wzory wypowiedzeń do pobrania.

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z naszej obsługi kadrowej i księgowej. Dzięki czemu będziecie mieć pewność, że wszystkie sprawy pracownicze (i nie tylko), będą odpowiednio zorganizowane i dopilnowane. Nie tylko w kontekście dzisiejszego tematu głównego czy wypowiadania umów. Usługi naszego biura księgowego dają dużo większe perspektywy, wykraczające poza możliwości samodzielnej kadrowej, czy księgowej. Zapraszamy do kontaktu.