PPK czy PPE – co wybrać?

PPK i PPE to formy długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Plany Emerytalne (PPE) to programy, które działają na podobnych zasadach – istnieją jednak pewne (większe lub mniejsze) różnice, które dobrze będzie podkreślić i podsumować. W dzisiejszym wpisie przybliżmy Wam najważniejsze informacje o PPK i PPE, opowiemy też o różnicach i podobieństwach, dzięki czemu łatwiej będzie Wam dokonać właściwego wyboru! A przynajmniej mamy taką cichą nadzieję 🙂

PPK – najważniejsze informacje

Z uwagi na to, że PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to, w stosunku do PPE, nowy program oszczędnościowy, od niego rozpoczniemy. Kluczowa informacja – jest obowiązkowy dla większości firm. Od 2021 roku – dla wszystkich przedsiębiorców. Zapisanie się do PPK jest automatyczne, przewidziane dla pracowników pomiędzy 18, a 55 rokiem życia.

Do PPK mogą dołączyć pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, na umowie zlecenia i umowie agencyjnej), oraz członkowie rad nadzorczych, członkowie spółdzielni i osoby wykonującą pracę nakładczą. Z obowiązkowego PPK zwolnione są tylko przedsiębiorstwa, w których funkcjonuje już PPE, czyli Pracowniczy Program Emerytalny (o którym zaraz opowiemy). Podstawowym warunkiem w tym przypadku jest konieczność przystąpienia do programu przez minimum 25% pracowników w danej firmie. Dodatkowo składka opłacana przez pracodawcę musi wynosić minimum 3,5%. W pozostałych przypadkach PPK jest obowiązkowe i zostało wprowadzone w określonych terminach:

 • Od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób.
 • Od stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób.
 • Od lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób.
 • Od 01.01.2021r. – PPK objęły swoim zasięgiem wszystkie firmy.

Wyróżnia się 4 rodzaje wpłat, które będą zapisywane w PPK:

 • wpłaty podstawowe;
 • wpłaty dodatkowe;
 • wpłata powitalna;
 • dopłaty roczne.

Tak jak wspomnieliśmy, zapis do PPK następuje automatycznie – pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie. W tym celu musi złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co jeszcze powinniście wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Co jeszcze musisz wiedzieć o PPK?

 • środki z PPE może wypłacić każdy uczestnik, który ukończył 60 lat (lub 55 lat, jeśli uzyskał uprawnienia emerytalne)
 • obowiązkowa składka wpłacana przez pracodawcę wynosi 1,5 % wynagrodzenia danego pracownika;
 • składa wpłacana przez pracownika – 2 % jego wynagrodzenia;
 • składka powitalna z budżetu państwa wynosi natomiast 250 zł (roczna składka w wysokości 240 zł);
 • program nie zakłada limitów dla wpłat dodatkowych;
 • składki finansowane przez pracodawcę nie wliczają się do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • wysokość wpłat dodatkowych może być uzależniona od stażu pracy;
 • wypłaty można realizować jednorazowo albo ratalnie;
 • możliwa jest wypłata PPK przed ukończeniem 60 roku życia – 25 % zebranych środków w przypadku poważnej choroby i do 100 % środków na zakup nieruchomości mieszkaniowej i pokrycie wkładu własnego (konieczny będzie zwrot całej kwoty na indywidualne konto uczestnika programu);
 • oszczędność z PPK podlegają dziedziczeniu (po śmierci uczestnika programu połowa oszczędności przypada żyjącemu małżonkowi, pozostała część jest przekazywana osobie lub osobom uprawnionym przez uczestnika programu).
PPK i PPE różnice i podobieństwa

PPE – najważniejsze informacje

Przejdźmy teraz do drugiego programu. PPE, podobnie jak opisane wyżej Pracownicze Plany Kapitałowe, to program oszczędnościowy dla pracowników. Natomiast jedną z podstawowych różnic, które pojawiają się między nimi, to fakt, że Pracowniczy Program Emerytalny w przeciwieństwie do PPK, jest programem dobrowolnym Do programu mogą (ale nie muszą) przystąpić pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, jak również będące członkami rolniczej spółdzielni i wykonujące pracę nakładczą.

W ramach PPE pracodawca odprowadza składki podstawowe za swoich pracowników (uczestników PPE) w wysokości nie wyższej niż 7% wynagrodzenia uczestnika. Program może dopuszczać też odprowadzanie składek dodatkowych przez pracownika. Składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę zwolniona jest z obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, zyski z inwestycji w ramach PPE, wypłata środków zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przeciwieństwie do PPK, w Pracowniczych Programach Emerytalnych nie ma dopłat z budżetu państwa, a pracownik może dokonać wpłaty dodatkowej w maksymalnej wysokości 21,442.50 zł. W PPK limitu nie było, w PPE limit roczny uregulowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co jeszcze musisz wiedzieć o PPE?

 • środki z PPE może wypłacić każdy uczestnik, który ukończył 60 lat (lub 55 lat, jeśli uzyskał uprawnienia emerytalne);
 • możliwa jest wypłata 100 % zgromadzonych środków lub też rozłożenie wypłaty na raty;
 • składka wpłacana przez pracodawcę może wynieść max 7% wynagrodzenia
 • zwrot środków z PPE jest też możliwy w przypadku jego likwidacji
 • środki z PPE podlegają dziedziczeniu

PPK czy PPE – co się bardziej opłaca?

Główną różnicą między PPK a PPE jest to, że PPE jest programem nieobowiązkowym. Natomiast do PPK od 01.01.2021 roku podlegają już wszystkie podmioty (z pewnymi wyjątkami). Jeśli chodzi o pracowników – do PPE mogą przystąpić jedynie pracownicy etatowi, do PPK zatrudnieni także na innych umowach (od których są odprowadzane składki na ZUS). W przypadku PPK składki na konto pracownika pochodzą z 3 źródeł (od pracodawcy, pracownika i z budżetu państwa), a w przypadku PPE tylko z jednego źródła (wpłacane przez pracodawcę).

Z punktu widzenia firmy, poza dobrowolnością i obowiązkowością wprowadzania PPE i PPK, istotny wydaje się ciężar finansowania – w PPE wpłaty leżą niemal wyłącznie po stronie pracodawcy (pracownicy mogą dobrowolnie odprowadzać wpłaty dodatkowe). W PPK są trzy źródła finansowania wpłat – wpłaty odprowadzają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, plus wpłaty państwowe (a jeśli chodzi o wpłaty dodatkowe – zarówno pracodawca, jak i pracownik ma taką możliwość). Ponadto, w PPE pracodawca może negocjować z instytucją finansową indywidualne warunki dla swojej firmy. Z drugiej strony, pewnym mankamentem może okazać się obowiązek rejestracji PPE w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jeśli chodzi o PPK, pracodawcy wybierając instytucję finansową bazują na jednej ofercie , takiej samej dla wszystkich. Zaletą jest jednak prosty (elektroniczny) proces zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Kolejna ważna sprawa, która może być wskazówką w wyborze programu (z perspektywy uczestnika) to fakt, że z PPK kapitał można wypłacić w każdym momencie. Uczestnik PPK ma także możliwość dokonania dwóch „specjalnych” wypłat (w sytuacji poważnego zachorowania – do 25% środków, lub w celu pokrycia wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego (do 100% środków).

Co w takim razie wybrać? PPK czy PPE? Mamy nadzieję, że dzisiejsze podsumowanie najważniejszych informacji, pozwoli Wam samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Odnosząc się do Waszej konkretnej sytuacji. Niezależnie czy patrzycie na ten temat z perspektywy pracodawcy, czy pracownika. Jeśli chodzi pewne tendencje – da się zauważyć, że pracownicy coraz chętniej rezygnują z PPE na rzecz PPK. Przyjęło się też, że PPE jest lepszym rozwiązaniem dla osób z większym wynagrodzeniem, ale czy powinno mieć to jakiekolwiek znaczenie w Waszym przypadku? Wydaje się, że najlepsze co możecie zrobić, to przeanalizować wszystkie informacje pod własnym kątem. Dlatego ostateczną decyzję i wybór zostawiamy Wam.

Nie oznacza to oczywiście, że jeśli macie wątpliwości, lub nie do końca rozumiecie pewnych zasad – zostajecie z tym sami. Jeśli będziecie potrzebować naszych konsultacji, albo dodatkowych informacji, wyjaśnień, podpowiedzi – pozostajemy w kontakcie. Napiszcie lub zadzwońcie do naszego biura rachunkowego i porozmawiajmy o szczegółach!