Ponowne świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Kiedy możesz skorzystać

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W załączniku przesłałam instrukcję do wypełnienia wniosku.

Biuro rachunkowe Audyt Legis sporządza i wysyła wnioski o świadczenia postojowe w ramach czynności dodatkowych – 100 zł netto za wysłanie 1 wniosku o postojowe elektronicznie. Proszę o informację zwrotną do księgowych prowadzących w celu ustalenia spełnienie warunków i złożenia przez nas wniosku.

Kolejny wniosek w ramach czynności dodatkowych (50 zł netto za wysłanie wniosku elektronicznie), jednak w tym przypadku musimy posiadać podpisane oświadczenie klienta RSP-DK (załącznik).

Jeśli twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie, złoż wniosek o kolejne świadczenie postojowe. Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć kolejny wniosek oraz oświadczenie, że twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie.