Nadchodzi dodatek solidarnościowy dla bezrobotnych

Mamy to! Prezydent Andrzej Duda już od jakiegoś czasu wspominał o specjalnym dodatku solidarnościowym, dla osób bezrobotnych, które utraciły pracę w wyniku pandemii. Nowa ustawa przewiduje także podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych. Ten pomysł stał się bardziej rzeczywisty gdy Sejm, po wprowadzonych poprawkach, przyjął projekt i przekazał go teraz do Senatu. Kiedy możemy liczyć na decyzję? Czy nowy dodatek może wpłynąć negatywnie na inne świadczenia? Na wszystko odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Zapraszamy 🙂

Czym jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia bieżącego roku. Podana wysokość tego dodatku to 1400 zł miesięcznie. Ma być wypłacane Polakom, którzy stracili pracę przez okres 3 miesięcy. Wypłaty mają być realizowane przez ZUS w terminie nie dłuższym niż 7 dni po przyznaniu dodatku. Pieniądze trafią na wskazany we wniosku rachunek bankowy (nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy w formie gotówkowej). Dodatek nie będzie podlegał egzekucjom komorniczym czy potrąceniom. Co więcej nie będzie on również objęty podatkiem dochodowym.

Jakie warunki należy spełnić?

Dodatek będzie Ci przysługiwał, jeżeli:

 • twoja umowa o pracę została rozwiązana po 31 marca 2020 r. bądź uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta
 • złożysz odpowiedni wniosek do ZUS do 31 sierpnia 2020 r.
 • posiadasz okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społeczny, z tytułu stosunku pracy przez minimum 90 dni

Co musisz zawrzeć we wniosku?

Tak jak określono w projekcie ustawy, wniosek będzie musiał zawierać:

 • imię oraz nazwisko
 • PESEL lub rodzaj, seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • numer rachunku płatniczego, na który zostanie przelany dodatek (to musi być rachunek prowadzony w kraju bądź wydany w kraju instrumentu płatniczego)
 • dane ostatniego pracodawcy 
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymania dodatku solidarnościowego
 • oświadczenie o kwocie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium za miesiąc, w którym składasz wniosek
 • „inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego”
 • podpis

Kiedy najwcześniej decyzja Rządu?

W czwartek ustawa została zaakceptowana przez Sejm (430 posłów zagłosowało za, 15 przeciw oraz 9 osób wstrzymało głos), natomiast najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 17-18 czerwca. Jak wspomina sama Anna Gawon ( wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu), nie ma większych szans na przyspieszenie tego procesu. Komisja będzie musiała mieć odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z treścią ustawy,  co będzie opóźnione ze względu na Boże Ciało.

,,My uważnie pracujemy nad ustawami, które do nas trafiają, tak by nie miały one żadnych wad czy błędów. Myślę więc, że 17 czerwca to data optymalna, by zająć się tą sprawą” – powiedziała Pani Gawon.

Co prawda padły propozycje zwołania posiedzenia we wcześniejszym terminie, lecz spotkały się one z krytyką między innymi wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, którego zdaniem zwołane Senatu chwilę po otrzymaniu nowej ustawy jest niepoważne.

Możliwa utrata zasiłku?

Z art. 13 przyjętej przez Sejm ustawy wynika, że uzyskanie i utrata dodatku solidarnościowego ma być traktowana jako uzyskanie i utrata dochodu na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych  z dnia 28 listopada z roku 2003 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111). To znaczy, że dodatek będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do zasiłku na dzieci za okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. To samo tyczy się świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które przypadają za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

To oznacza, że osoba, która ubiega się o zasiłek na dziecko lub już go otrzymuje na bieżący okres zasiłkowy, powinna zgłosić informację o uzyskaniu dodatku solidarnościowego do ośrodka pomocy społecznej. Urząd zweryfikuje również czy rodzice otrzymujący aktualnie wsparcie, po otrzymaniu dodatku dalej spełniają finansowe kryterium uprawniające do pobierania zasiłku. Wynika to z ustawy art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, mówiącej o utracie lub obniżeniu zasiłku na dziecko ze względu na uzyskanie dochodu.

Dodatek solidarnościowy a ubezpieczenie

Dla wielu osób istotny jest fakt, że pobierający dodatek solidarnościowy będą podlegać ubezpieczeniom. Mowa tutaj o ubezpieczeniu rentowym, zdrowotnym i emerytalnym. Składki na ubezpieczenie będą opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoby posiadające status bezrobotnego będą musiały niezwłocznie poinformować powiatowy urząd pracy o otrzymaniu dodatku solidarnościowego. Przez okres pobierania dodatku, nie będą tym osobom wypłacane zasiłki dla bezrobotnych i stypendia przyznane z tytułu ustawy z 20 kwietnia roku 2004.

Z kolei od 1 września 2020 r. sam zasiłek dla bezrobotnych ma w założeniu wzrosnąć do 1200 zł w przeciągu pierwszych 90 dni od zakwalifikowania się do zasiłku. Po czasie ta kwota spadnie do 942,30 zł. Ta stawka będzie kierowana do osób, które już pobierają zasiłek ale i do tych, które dopiero rejestrują się jako bezrobotni.

Ile osób może skorzystać z dodatku?

Projekt ustawy przewiduje, że z dodatku skorzystać będzie mogło około 500 000 osób z czego około 193 tys. nie będzie posiadało prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

PODSUMOWANIE

Słowo solidarnościowy w nazwie dodatku nawiązuje do wspólnej pomocy pracodawców, którzy na ten dodatek ‘’solidarnie’’ się składają. Dlatego właśnie środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy, który z kolei jest zasilany przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Niektórzy wątpią w to czy jest to aby na pewno słuszny pomysł oraz czy ten krok zmobilizuje osoby bezrobotne do aktywnego poszukiwania pracy. Nie jest to oczywiste, ale na dzisiaj mamy chociaż pewność, że osoby znajdujące się w potrzebie mogą liczyć na dodatkową pomoc, która na pewno jest w wielu wypadkach konieczna.

Do usłyszenia

         Zespół Audyt Legis